Застосування інтернет-підтримки у процесі навчання інформатики майбутніх учителів математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-12-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ІІТЗН НАПН України
Анотація
У статті висвітлена тема застосування інтернет-підтримки у процесі навчання інформатики майбутніх учителів математики. Застосування Інтрернет-підтримки в навчанні інформатичних дисциплін являє собою симбіоз традиційних педагогічних засобів із засобами ІКТ. Використання Інтернет-підгримки дозволяє викладачам оновити зміст лекційних, лабораторних і практичних занять нормативних дисциплін, розробити нові спецкурси та створити сучасні навчальні посібники. Інтернет-ресурси стають у нагоді студентам при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт; під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі та у вищих навчальному закладі. В статье освещена тема применения интернет-поддержки в процессе обучения информатике будущих учителей математики. Применение интрернет-поддержки в обучении информатических дисциплин представляет собой симбиоз традиционных педагогических средств со средствами ИКТ. Использование Интернет-пидгримкы позволяет преподавателям обновить содержание лекционных, лабораторных и практических занятий нормативных дисциплин, разработать новые спецкурсы и создать современные учебные пособия. Интернет-ресурсы пригодятся студентам при написании курсовых, дипломных и магистерских работ; во время прохождения педагогической практики в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях. The article highlights the topic of the use of Internet support in the process of teaching computer science to future mathematics teachers. The use of Internet support in the teaching of information disciplines is a symbiosis of traditional pedagogical tools with ICT tools. The use of Internet pidgrimki allows teachers to update the content of lectures, laboratory and practical classes of normative disciplines, develop new special courses and create modern teaching aids. Internet resources will be useful to students when writing term papers, theses and master's theses; during pedagogical practice in a comprehensive school and in higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
інтернет-підтримка, майбутні учителі математики, інформатика, ІКТ, аспірантські роботи, интернет-поддержка, будущие учителя математики, информатика, ИКТ, аспирантские работы, internet support, future math teachers, computer science, ICT, graduate work
Цитування
Пономарьова Н. С. Застосування інтернет-підтримки у процесі навчання інформатики майбутніх учителів математики / Н. С. Пономарьова // Наукова молодь-2014 : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / Ін-т інформ. технол. і засобів навч. НАПН України ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 117–119.