ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТОРНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей розвитку моторної пам’яті у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. В дослідженні розкрито вікову динаміку об’єму, точності та оперативності моторної короткочасної пам’яті дітей у проміжку від старшого дошкільного віку до закінчення молодшого шкільного віку; виявлено статеву специфіку цієї динаміки. Отримано результати щодо вікового зниження помилок відтворення нещодавно зафіксованих у пам’яті рухів за часовим, просторовим і силовим параметрами; встановлено факт гетерохронності прогресу короткочасної моторної пам’яті на м’язове зусилля у досліджуваних різної статі. Доведено значущість об’єму, точності й оперативності моторної короткочасної пам’яті дітей для ефективного запам’ятовування і відтворення руху за його часовим, просторовим і силовим параметрами; виявлено, що взаємозв’язки параметрів моторної пам’яті з показниками відтворення руху мають вікову та статеву специфіку. Уточнено пояснювальні категорії, що належать до концепції пам’яті, за допомогою яких розкриваються психологічні особливості механізмів моторного навчання та засвоєння рухових і трудових навичок. Розглянуто психологічні особливості структурування образу руху, що запам’ятовується у старших дошкільників і молодших школярів під впливом таких чинників, як просторовий аналіз і синтез (конструктивний праксис), рівень концентрації уваги, здатність до навчання, рівень довільності психічної активності дитини. Розкрито вікові особливості структури моторної пам’яті та фактори її ефективності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Надійність і достовірність одержаних результатів і висновків забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, відповідністю використаних методів і методик предмету, меті та завданням дослідження, а також критеріям надійності й валідності, репрезентативністю вибірки, поєднанням методів якісного і кількісного аналізу, використанням методів математико-статистичної обробки емпіричних даних. Статья посвящена исследованию психологических особенностей развития моторной памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В исследовании раскрыто возрастную динамику объема, точности и оперативности моторной кратковременной памяти детей в промежутке от старшего дошкольного возраста до окончания младшего школьного возраста; выявлено половую специфику этой динамики. Получены результаты по возрастного снижения ошибок воспроизведения недавно зафиксированных в памяти движений по временному, пространственным и силовым параметрам; установлен факт гетерохронности прогресса кратковременной моторной памяти на мышечное усилие в исследуемых разного пола. Доказано значимость объема, точности и оперативности моторной кратковременной памяти детей для эффективного запоминания и воспроизведения движения по его временным, пространственным и силовым параметрам; обнаружено, что взаимосвязи параметров моторной памяти с показателями воспроизводства движения имеют возрастную и половую специфику. Уточнение объяснительные категории, относящиеся к концепции памяти, с помощью которых раскрываются психологические особенности механизмов моторного обучения и усвоения двигательных и трудовых навыков. Рассмотрены психологические особенности структурирования образа движения, запоминается в старших дошкольников и младших школьников под влиянием таких факторов, как пространственный анализ и синтез (конструктивный праксис), уровень концентрации внимания, способность к обучению, уровень произвольности психической активности ребенка. Раскрыто возрастные особенности структуры моторной памяти и факторы ее эффективности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Надежность и достоверность полученных результатов и выводов обеспечена методологическим и теоретическим обоснованием исходных положений исследования, соответствием использованных методов и методик предмету, цели и задачам исследования, а также критериям надежности и валидности, репрезентативностью выборки, сочетанием методов качественного и количественного анализа, использованием методов математико-статистической обработки эмпирических данных. The article focuses on the psychological peculiarities of children’s motor memory development of preschool and primary school age. The research comes to light age dynamics of size, accuracy, and efficiency of children’s brief motor memory from senior preschool age till junior school age; gender perspective of these dynamics is found. Age reduction of mistakes, representation of recently recorded memory movements according to time, spatial and power parameters have been mentioned; the fact of heterochrony of brief motor memory progress on muscular efforts relating to representatives of both sexes. The importance of size, accuracy, and efficiency of children’s brief motor memory for the effective memorizing and reproduction of movements according to time, spatial, and power parameters; the interrelationships of motor memory parameters with movement reproduction rates are identified to have age and gender specificity. The article clarifies explanatory categories relating to memory conceptions, helping to discover psychological peculiarities mechanisms of motor studying and assimilation of motor and labor skills. The article also deals with psychological peculiarities of the way of moving structuring, which is memorized by senior preschoolers and primary school children under the influence of such factors as spatial analysis and synthetic (constructive practice), the level of attention concentration, learning ability, the level of arbitrary of child’s psychological activity. The age peculiarities of motor memory structure and its efficiency factors of senior preschool children and primary school children have been clarified. Reliability and credibility of scientific results and conclusions are proved by methodological and theoretical support of research emanating clauses, by the conformity of used methods and subject methodologies, aim and the task of research and also reliability and validity criteria, fragment representation, the connection of quality and quantity analysis, by using methods of mathematical-statistical processing of empirical data.
Опис
Ключові слова
пам’ять, моторна пам’ять, руховий акт, параметри руху, розвиток пам’яті, дошкільники, молодші школярі, память, моторная память, двигательный акт, параметры движения, развитие памяти, дошкольники, младшие школьники, memory, motor memory, motor act, motion parameters, development of memory, preschool children, primary school children
Цитування
Ходикіна Ю. Ю. Особливості розвитку моторної пам’яті у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12 : Психологічні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: І. С. Булах (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2020. – Вип. 10 (55). – С. 112–124.