Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії багатозначність слова розглядається як одне з ключових явищ, що задовольняє потреби економності мовної системи, дозволяючи безкінечність людського досвіду передавати порівняно обмеженою кількістю номінативних одиниць – лексем. Багатозначна лексема аналізується з погляду відображення в ній структури окремих лексичних значень, їх взаємодії в організації лексеми з конструктивного, когнітивного, лінгвального поглядів. Структура багатозначної лексеми розглядається в її зв’язках з іншими лексико-семантичними явищами – омонімією, синонімією, антонімією. Праця розрахована на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, учителів та аспірантів. In the monograph the word polysemy is considered as one of the key phenomena that satisfies the needs of economy of the language system, allowing infinity of human experience to convey a relatively limited number of nominal units – lexemes. A polysemous lexeme is analyzed from the point of view of reflecting in it the structure of individual lexical meanings, their interaction in organization of the lexeme from the constructive, cognitive, linguistic points of view. The structure of a polysemous lexeme is considered in its relations with other lexical and semantic phenomena – homonymy, synonymy, antonymy. The work is intended for scientists, teachers and students of higher educational institutions, teachers and graduate students.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексема, семантика, омонімія, синонімія, антонімія, багатозначність слова, монографія, Ukrainian language, lexeme, semantics, homonymy, synonymy, antonymy, word polysemy, monograph
Цитування
Лисиченко Л. А. Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти : [монографія] / Л. А. Лисиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2008. – 270 с.