Педагогічна практика у школі та коледжі

dc.contributor.authorГура, А. О.
dc.contributor.authorГуцан, Т. Г.
dc.date.accessioned2019-06-03T08:59:27Z
dc.date.available2019-06-03T08:59:27Z
dc.date.issued2018-11-26
dc.description.abstractУ підготовці майбутнього вчителя важливу роль відіграє можливість втілення набутих теоретичних знань у практичну площину. Можливість поєднання у підготовці сучасного фахівця фундаментальних та спеціальних знань з практичною підготовкою, формування та закріплення інтересу до професії вчителя, отримання першого педагогічного досвіду, вивчення досвіду провідних вчителів-методистів забезпечує педагогічна практика у школі та коледжі. Вона є важливим етапом у становленні студентів як майбутніх фахівців. У процесі практики студенти мають нагоду не тільки перейняти педагогічний досвід висококваліфікованих вчителів, а й закріпити набуті теоретичні знання та навички, застосовувати творчі та комунікативні здібності. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Програма практичної підготовки та термін її проведення визначаються навчальним планом, а її зміст – навчальною програмою практики. В подготовке будущего учителя важную роль играет возможность воплощения приобретенных теоретических знаний в практическую плоскость. Возможность сочетания в подготовке современного специалиста фундаментальных и специальных знаний с практической подготовкой, формирование и закрепление интереса к профессии учителя, получение первого педагогического опыта, изучение опыта ведущих учителей-методистов обеспечивает педагогическая практика в школе и колледже. Она является важным этапом в становлении студентов как будущих специалистов. В процессе практики студенты имеют возможность не только перенять педагогический опыт высококвалифицированных учителей, но и закрепить полученные теоретические знания и навыки, применять творческие и коммуникативные способности. Практическая подготовка студентов высших учебных заведений является обязательным компонентом образовательно-профессиональной программы для получения образовательной степени «бакалавр» и имеет целью приобретения студентом профессиональных навыков и умений. Программа практической подготовки и сроки её проведения определяются учебным планом, а её содержание - учебной программой практики. In preparing the future of the teacher an important role is played by the possibility of translating the acquired theoretical knowledge into a practical plane. The possibility of combining fundamental and special knowledge with the preparation of a modern specialist with the practical training, the formation and consolidation of interest in the teacher's profession, obtaining the first teaching experience, learning from the experience of the leading teachers-methodologists provides teaching practice in school and college. It is an important stage in the development of students as future specialists. In the process of practice, students have the opportunity not only to learn from the pedagogical experience of highly qualified teachers, but also to consolidate their theoretical knowledge and skills, to apply creative and communication skills. Practical training of students of higher educational institutions is a mandatory component of the educational and vocational program for obtaining an educational degree "bachelor" and has the purpose of acquiring a student's professional skills and abilities. The practical training program and its timing are determined by the curriculum, and its content by the practice curriculum.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПедагогічна практика у школі та коледжі : програма та метод. рек. для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спец. 6.030501 «Економічна теорія» / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. : А. О. Гура, Т. Г. Гуцан. – Харків : ХНПУ, 2018. – 33 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2361
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічна теоріяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідприємництвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономическая теорияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредпринимательствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomyuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomic theoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectentrepreneurshipuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching practiceuk_UA.UTF-8
dc.titleПедагогічна практика у школі та коледжіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПедагогическая практика в школе и колледжеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePedagogical practice in school and collegeuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гура А. О., Гуцан Т. Г. Педагогічна практика у школі та коледжі .doc
Розмір:
280 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: