Гніздування птахів рядів соколоподібних (FALCONІIFORMES), совоподібних (STRIGIFORMES та родини воронових (CORVIDAE) на о. Джарилгач у 2019 році

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група
Анотація
В даному повідомленні розглядаються матеріали, що були отримані в травні та червні 2019 року. Матеріал для даного повідомлення збирали під час проходження трьох кругових маршрутів, що охоплювали різні просторові напрямки. За період обліків виявлено, що найбільш чисельними видами, що гніздяться на означеній території є кібчик (13 гнізд) та боривітер звичайний (11 гнізд). Менш чисельним є підсоколик великий (4 гнізда). Із воронових птахів домінувала сіра ворона (9 гнізд). Сорока та крук були нечисленними (3 та 1 гнізд, відповідно). Знайдено всього 4 гнізда сови вухатої. Другий облік даної групи птахів проводили з 11 по 13 червня. У цей період чисельність заселених гнізд була значно менша. Обліковано всього 11 гнізд. Загальна чисельність цих груп птахів на о.Джарилгач зменшилась, особливо сороки та сірої ворони. Менше нами обліковано боривітра звичайного. Кібчик залишається нечисленним видом, а підсоколик великий та сова вухата у кінці 1990-х років ще не були гніздовими видами. This notice considers the materials received in May and June 2019. The material for this message was collected during the passage of three circular routes covering different spatial directions. During the recording period, it was found that the most numerous nesting species in the specified area are the tern (13 nests) and the common boriviter (11 nests). Less numerous is the peregrine falcon (4 nests). Among the crow birds, the gray crow dominated (9 nests). Magpies and crows were few (3 and 1 nests, respectively). Only 4 short-eared owl nests were found. The second census of this group of birds was conducted from June 11 to 13. During this period, the number of occupied nests was much smaller. Only 11 nests were counted. The total number of these groups of birds on Dzharylgach Island decreased, especially magpies and gray crows. We have counted less ordinary borivitr. The kestrel remains a rare species, and the peregrine falcon and long-eared owl were not nesting species at the end of the 1990s.
Опис
Ключові слова
птахи, гніздування, соколоподібні, совоподібні, воронові, о. Джарилгач, birds, nesting, falcon-like, owl-like, crow-like, Dzharylgach
Цитування
Руденко В. П. Гніздування птахів рядів соколоподібних (FALCONІIFORMES), совоподібних (STRIGIFORMES та родини воронових (CORVIDAE) на о. Джарилгач у 2019 році / В. П. Руденко Р. Р. Сороковенко // Сучасні дослідження птахів України : зб. наук. пр., присвяч. 35-й річниці заснування міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – Мелітополь, 2021. – С. 128–130.