Життя як духовна цінність у мовній картині світу Віктора Бойка (на матеріалі збірки «обличчям до багаття»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті висвітлено поняття духовної цінності життя як складника поетичної мовної картини світу у творчості Віктора Бойка, визначені аспекти, у яких розкривається це поняття, проаналізовано природу лексико-семантичних зв’язків між мовною й культурною картинами світу митця, розмежовано сфери життя духовного й життя суспільного, виділено життя як ціннісний чинник існування особистості, що є одним із провідних начал у формуванні творчої індивідуальності поета. В статье освещены понятие духовной ценности жизни как составляющей поэтической языковой картины мира в творчестве Виктора Бойко, определенные аспекты, в которых раскрывается это понятие, проанализированы природу лексико-семантических связей между языковой и культурной картинами мира художника, разграничены сферы жизни духовной и жизни общественной , выделено жизни как ценностный фактор существования личности, является одним из ведущих начал в формировании творческой индивидуальности поэта. The article covers the concept of the spiritual value of life as a component of the poetic language picture of the world in the work of Victor Boyko, certain aspects in which this concept is revealed, the nature of lexical-semantic connections between the linguistic and cultural pictures of the artist's world is analyzed, the spheres of spiritual life and social life are divided. , life has been identified as a valuable factor in the existence of the individual, which is one of the leading principles in the formation of the poet's creative personality.
Опис
Ключові слова
мовна картина світу, життя, духовні цінності, особистість, творча індивідуальність, культура, языковая картина мира, жизнь, духовные ценности, личность, творческая индивидуальность, культура, language picture of the world, life, spiritual values, personality, creative individualit, culture
Цитування
Черненко О. І. Філософські засади текстотворення й текстоприйняття дискурсу жахів / О. І. Черненко // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2017. – Вип. 20, т. II (187). – С. 61–66.