БУТТЯ, ЩО ПАДАЄ В «СВІТ»: А. ПЛАТОНОВ ТА М. ХВИЛЬОВИЙ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ М. ХАЙДЕГГЕРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проводиться порівняльний аналіз повісті А. Платонова «Сокровенный человек» та новели М. Хвильового «Синій листопад» у контексті філософської парадигми хайдеггерівського «буття-в-світі». Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера в якості об'єкта дослідження дозволяє з нового, екзистенційного боку інтерпретувати специфіку поведінки, висловлених думок і почуттів персонажів творів російського та українського класиків першої половини ХХ ст. Показано, що повсякденне буття, яке, за М. Хайдеггером, «скочується і падає в світ», в повісті А. Платонова «Сокровенный человек» і новелі М. Хвильового «Синій листопад» супроводжується екзистенційною «закритістю» головних героїв від самих себе. Герой повісті Платонова Фома Пухов сприймає власні сни, ірраціональну сторону своєї особистості, як «обман» дійсності, а також у хайдеггерівському сенсі «біжить» від «роздуму, що осмислює» як такого способу мислення, що не допомагає впоратися із повсякденними справами. Повсякденне буття у світі Марії в новелі Хвильового характеризується відмовою від материнства як природного її покликання, а також постійним придушенням у собі ніжних почуттів до Вадима. Якщо М. Хайдеггер маркує відчужувану повсякденність просторовими предикатами руху «вниз» («скочуватися» і «падати»), то у Хвильового падіння героїні в «світ» і відчуженість від себе описується як зменшення розмірів до крапки. Марія у Хвильового і Пухов у Платонова перебувають у пошуку шляху з повсякденності, яка «скочує» і відчужує, до «власності», справжності буття, «відвойовуючи» істину у сущого. Пухов знаходить її в «революційному» праці на благо інших людей. Істина «неспокійної» Марії залишається перспективою її подальших пошуків після смерті Вадима. This article presents a comparative analysis of A. Platonov's novel “The Secret Man” and M. Khvylovy's short story “Blue November” in the context of the philosophical paradigm of Heidegger's “being-in-the-world”. M. Heidegger's fundamental ontology as an object of research allows us to interpret the specifics of the behaviour, expressed thoughts and feelings of the characters of the works of Russian and Ukrainian classics of the first part of XXth century. It is shown that everyday life, which, according to M. Heilegger, falls into the “world”, “closes” protagonists from themselves in A. Platonov's and M. Khvylovy's works. The protagonist of Platonov's novel Foma Pukhov perceives his own dreams, the irrational side of his personality, as a “deception” of reality, and in Heidegger's sense “runs away” from a way of thinking that does not help to cope with everyday affairs. Everyday life in the world of Mary in Khvylovy's short story is characterized by the rejection of motherhood as her natural vocation, as well as the constant suppression of tender feelings for Vadim. If M. Heidegger marks alienating everyday life with spatial predicates of movement “down” (“roll” and “fall”), Khvylovy describes the heroine's fall into the “world” and alienation from herself as a reduction in size. Maria in Khvylovy’s novel and Pukhov in Platonov’s are in search of a way from everyday life, which “rolls down” and alienates, to the authenticity of being. Pukhov finds it in the “revolutionary” work for the benefit of others. The truth of the “restless” Maria remains the prospect of her further search after Vadim's death.
Опис
Ключові слова
А. Платонов, М. Хайдеггер, М. Хвильовий, екзистенціалізм, Dasein, буття-в-світі, падіння, відчуження, A. Platonov, M. Heidegger, M. Khvylovy, existentialism, being-in-the-world, fall, alienation
Цитування
Ляпін Р. С. Буття, що падає в "світ": А. Платонов та М. Хвильовий у контексті філософії М. Хайдеггера / Р. С. Ляпін // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2022. – Вип. 1 (99). – С. 85–100.