ТВОРИ YОUNG ADULT У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації прокоментовано корпус творів жанру yоung adult, представлених у чинній програмі з української та зарубіжної літератури. Завдання статті − з’ясувати перспективи функціонування у шкільній програмі та читанні підлітків творів yоunga dult. Для реалізації поставленої мети були застосовані загальнонаукові методи: діалектичний, порівняльний, метод аналізу, синтезу, абстрагування, індукції та дедукції. The publication comments on the body of works of the young adult genre presented in the current program of Ukrainian and foreign literature. The task of the article is to find out the perspectives of functioning in the school program and reading of younga dult works by teenagers. To realize the set goal, general scientific methods were applied: dialectical, comparative, method of analysis, synthesis, abstraction, induction and deductions.
Опис
Ключові слова
література «yоung adult», теми, підлітки, шкільна програма, література, "young adult" literature, topics, teenagers, school program, literature
Цитування
Грєбєнькова Д. І. Твори yоung adult у шкільній програмі / Д. І. Грєбєнькова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 27–33.