ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УСТАНОВОК ДО СЕКСУ ТА АКТУАЛЬНОГО ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК ІЗ РІЗНИМ СІМЕЙНИМ СТАТУСОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська медична академія післядипломної освіти, ПП Цуварєва Н. М.
Анотація
Проаналізовано підходи щодо дослідження сексуальних проблем та їх впливу на психосоматичне здоров’я людей. Обґрунтовано важливість дослідження цих проблем у жінок, які перебувають у кризових станах, та необхідність визначення зв’язків установок до сексу з актуальним психоемоційним станом (психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога та депресія). Отримані результати свідчать про необхідність проведення психопрофілактичних заходів, корекції психоемоційного стану та установок до сексу як факторів ризику психосоматичних захворювань. Проанализированы подходы в исследованиях сексуальных проблем и их влияния на психосоматическое здоровье людей. Обосновывается важность исследования этих проблем у женщин, которые находятся в кризисных состояниях, и необходимость определения связей установок к сексу с актуальным психоэмоциональным состоянием (психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога и депрессия). Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения психопрофилактических мероприятий, коррекции психоэмоционального состояния и установок к сексу как факторов риска психосоматических заболеваний. The ways of studying sexual problems and their influence on the psychosomatic health of people were analyzed. The importance of studying such problems in women who are in the crisis state and necessity of carrying out research of connections of orientations to sex with actual psychoemotional state (psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety, and depression) were substantiated. The obtained results demonstrate the necessity of psychopreventive measures, correction of psychoemotional state and orientations to sex as risk factors of psychosomatic diseases.
Опис
Ключові слова
установки до сексу, актуальний психоемоційний стан, психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога та депресія, жінки з кризових сімей, установки к сексу, актуальное психоэмоциональное состояние, психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога и депрессия, женщины из кризисных семей, orientations to sex, actual psychoemotional state, psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety and depression, women from crisis families
Цитування
Фальова О. Є. Взаємозв’язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом / О. Є. Фальова // Медична психологія : наук. фах. реценз. журн. / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Харків. мед. т-во. – Харків : ХМАПО, 2015. – Т. 10, № 4 (40). – С. 10–14.