Спецкурс з українознавства як складник формування національної свідомості студента-філолога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті проаналізовано зміст спецкурсів з українознавства, передбачених навчальним планом для спеціалізації "Українознавство" на філологічних факультетах ВНЗ, і порушено питання впливу спецкурсів з українознавчих дисциплін на формування національної свідомості студента-філолога. В статье проанализировано содержание спецкурсов по украиноведению, предусмотренных учебным планом для специализации "Украиноведение" на филологических факультетах вузов, и затронут вопрос влияния спецкурсов по украиноведческим дисциплинам на формирование национального сознания студента-филолога. In this article we have analysed the contents of the special courses in knowledge of Ukraine that are provided by curriculum for specialization «Knowledge of Ukraine» at the philological faculties of the higher school institutions/. We also mention how special courses in knowledge of Ukraine infl uence the national consciousness formation of philological students.
Опис
Ключові слова
національна свідомість, патріотичне виховання, українознавство, спецкурс з українознавства., национальное сознание, патриотическое воспитание, украиноведение, спецкурс по украиноведению., national consciousness, patriotic education, Knowledge of Ukraine, special course in knowledge of Ukraine
Цитування
Марцин С. О. Спецкурс з українознавства як складник формування національної свідомості студента-філолога / С. О. Марцин, О. О. Полозова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С.110–115.