Географія та туризм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції і проблеми дистанційного навчання у галузях географії, краєзнавства та туризму, проблеми природокористування, екологічної безпеки, економічної географії, висвітлено питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, в т.ч. за умови карантинних обмежень, туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. The collection presents materials on current issues of modern geographical science and tourism. Educational trends and problems of distance learning in the fields of geography, local lore and tourism, nature management, environmental security, economic geography, the state and development of tourism in the world and Ukraine, including quarantine restrictions, tourist resources, natural and cultural and historical heritage of Ukraine. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
туризм, сталий розвиток, географічна освіта, географія, рекреаційні ресурси, туристичні тенденції, матеріали конференцій, tourism, Sustainability, geographical education, geography, recreational resources, tourist trends, conference proceedings
Цитування
Географія та туризм : матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. П. І. Лоцмана]. – Харків, 2022. – 256 с.