СЛАВЕТНЕ ІМ’Я Г. С. СКОВОРОДИ В ІСТОРІЇ ОСВІТИ ХАРКІВЩИНИ У 20-х рр. ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено становлення середньої й вищої освіти та музейної справи на Харківщині періоду революції та перших років радянської влади, яке є важливим етапом в історії України. Український національний рух почав створювати систему освіти вже на перших етапах національної революції. Освітнє питання було надзвичайно нагальним, адже тривала історія заборон, переслідувань та цензури гальмувала національно-культурний розвиток цілого народу. Зазначено, що ім’я Григорія Савича Сковороди було увічнено в освітній топоніміці Харківщини, що свідчить про його вагомий внесок до культурної та педагогічної спадщини українського народу та велику повагу до нього серед освітянської спільноти та широкого загалу. The publication examines the formation of secondary and higher education and museum affairs in the Kharkiv region during the revolution and the first years of Soviet rule, which is an important stage in the history of Ukraine. The Ukrainian national movement began to create an education system already at the first stages of the national revolution. The educational issue was extremely urgent, because the long history of prohibitions, persecutions and censorship inhibited the national and cultural development of the entire people. It is noted that the name of Hryhoriy Savich Skovoroda was immortalized in the educational toponymy of the Kharkiv region, which testifies to his significant contribution to the cultural and pedagogical heritage of the Ukrainian people and great respect for him among educational community and the general public.
Опис
Ключові слова
історія освіти, освітній процес, музейна справа, Харківщина, Сковорода Г. С., педагогічна спадщина, топоніміка, history of education, educational process, museum business, Kharkiv region, H. S. Skovoroda, pedagogical heritage, toponymy
Цитування
Степанець І. Славетне ім’я Г. С. Сковороди в історії освіти Харківщини у 20-х рр. ХХ ст. / І. Степанець, Д. Руднік, Е. Хряпін // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 134–141.