Образ місяця в українській та китайській поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті вдалося з'ясувати, яке значення образ місяця займає в поезії Китаю і України, також розмежувати схожість і відмінність використання даного символу у творчості різних поетів. Зроблений аналіз - це тільки перша, початкова стадія вивчення досить великої й багатої матеріалом теми. Зазначений в роботі матеріал показує, що порівняння плідне. Воно дозволяє усвідомити, які значення поети вкладали в цей образ. В статье удалось выяснить, какое значение образ месяца занимает в поэзии Китая и Украины, также разграничить сходство и различие использования данного символа в творчестве разных поэтов. Сделанный анализ - это только первая, начальная стадия изучения достаточно большой и богатой материалом темы. Указанный в работе материал показывает, что сравнение плодотворное. Оно позволяет понять, какие значения поэты вкладывали в этот образ. The article managed to find out the importance of the image of the moon in the poetry of China and Ukraine, as well as to distinguish the similarities and differences in the use of this symbol in the works of different poets. The analysis made is only the first, initial stage of studying a rather large and rich in material topic. The material mentioned in the paper shows that the comparison is fruitful. It allows us to realize what meanings the poets invested in this image.
Опис
Ключові слова
українська поезія, китайська поезія, образ місяця, природні символи, студентські роботи, украинская поэзия, китайская поэзия, образ месяца, природные символы, студенческие работы, ukrainian poetry, chinese poetry, image of the moon, natural symbols, student work
Цитування
Жукова М. О. Образ місяця в українській та китайській поезії / М. О. Жукова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 60– 62.