СУЧАСНА ШКОЛА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначаються основні пріоритети, мета і завдання Школи культури здоров’я: передача учням сучасних, достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, на підставі чого здійснюється вплив на свідомий і зважений вибір школярами власного способу життя та відповідальної поведінки за нього; сприяння розповсюдженню знань про здоров’я в школі, родині, навколишньому середовищі; залучення школярів до активної пропаганди здорового способу життя серед однолітків; підвищення рівня культури здоров’я та дотримання національних традицій здорового способу життя. Розкриваються основні завдання і дії адміністративного персоналу школи: контроль за санітарногігієнічним і протиепідемічним режимом, залучення медичних працівників до навчального процесу, розробка порад, методичних рекомендацій, пам’яток щодо поліпшення здоров’я педагогів та здоров’я вихованців, впровадження моніторингових досліджень зі здоров’я школярів та оцінки задоволеності батьків роботою школи . Автор дотримується думки, що оптимальна модель Школи культури здоров’я така, в якій навчально-виховний процес організований так, щоб кожен учасник мав можливість керувати своїм здоров’ям. В статье определяются основные приоритеты, цель и задание Школы культуры здоровья: передача ученикам современных, достоверных знаний о здоровье и здоровом образе жизни, на основании чего осуществляется влияние на сознательный и взвешенный выбор школьниками собственного образа жизни и ответственного поведения за него; содействие распространению знаний о здоровье в школе, семье, окружающей среде; привлечение школьников к активной пропаганде здорового образа жизни среди одногодков; повышение уровня культуры повышение уровня культуры здоровья и соблюдения национальных традиций здорового образа жизни. Раскрываются основные задания и действия административного персонала школы: контроль за санитарногигиеническим и противоэпидемическим режимом, привлечение медицинских работников к учебному процессу, разработка советов, методических рекомендаций, памяток, относительно улучшения здоровья педагогов и здоровья воспитанников, внедрения мониторинговых исследований о здоровье школьников и оценки удовлетворенности родителей работой школы . Автор придерживается мысли, что оптимальная модель Школы культуры здоровья такова, в которой организация учебно-воспитательного процесса предполагает осуществление руководства своим здоровьем каждого участника.
Опис
Ключові слова
культура здоров'я, здоров'я дитини, культура здоровья, здоровье ребёнка, culture of health, health of child
Цитування
Писанка К. О. Сучасна школа культури здоров'я / К. О. Писанка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 346–349.