SELF-AWARENESS IN THE FORMATION OF THE FUTURE MUSIC TEACHER’S SCIENTIFIC RESEARCH CULTURE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The purpose of the article is to highlight the functional characteristics of future music teacher’s self-awareness and worldview orientations as determinants of his scientific and research culture formation. Methods and methodology. The ideas of H. S. Kostyuka, S. D. Maksimenko, S. L. Rubinstein regarding the understanding of the ontology of mental phenomena, generalized by the principle of the unity of consciousness and activity, the development of professionally important qualities of the individual in the systemogenesis of activity; as well as the position of higher art education in relation to cultural, personality-oriented, systemic approaches as a methodological basis in revealing the peculiarities of the future teacher-musician’s self-awareness have acquired methodological significance for the selected issue. The scientific novelty of the article consists in illumination of the purpose of the professional worldview activity and in the context of the teacher-musician scientific research culture, the revealing of the essence of teacher-musician self-awareness, the formation of which is manifested as support for its internal consistency and self-identity, the construction of conscious research and pedagogy; self-knowledge and search for the meaning of life through self-improvement, self-understanding, self-education by means of research in the field of art education. The results. The theoretical-methodological aspects of the problem of future teachers-musicians’ scientific-research culture formation are revealed, and in particular, issues regarding their self-awareness, semantic-forming and professional worldview activities. The scientific research culture of the future teacher-musician is defined as a dynamic, integrative quality of the personality, manifested in the ability to synthesize analytical-synthetic, inductive-deductive mental activity and emotional-figurative comprehension of musical art, the embodiment of scientific, pedagogical and artistic. application of scientific knowledge in pedagogical activity as a scientific-theoretical (explanatory) and constructive-technological (transformative) function. It is noted that the teacher’s self-awareness ensures the tension of his intellect, worldview intentions, social determinism of scientific research in musical and pedagogical education. It is emphasized that a particular importance of the researcher’s semantic-forming activity is acquired by the worldview, which is characterized by spiritual and aesthetic content and orientation, which is manifested as a valuable attitude to socio-cultural, educational and pedagogical processes through the prism of personal worldview. It was concluded that the result of the formation of future teacher-musician’s scientific and research culture is formed qualitative and instrumental properties of self-awareness, which ensure its functioning. Мета статті полягає у висвітленні функціональних характеристик самосвідомості та світоглядних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як детермінанти формування його науково-дослідницької культури. Методи та методологія. Методологічного значення для обраної проблематики набувають ідеї Г. С. Костюка, С. Д. Максименка, С. Л. Рубінштейна щодо розуміння онтології психічних явищ, узагальнених принципом єдності свідомості та діяльності, розвитку професійно важливих якостей (ПВЯ) особистості у системогенезі діяльності; а також положення вищої мистецької освіти щодо культурологічного, особистостісно орієнтованого, системного підходів як методологічного підґрунтя у розкритті особливостей самосвідомості майбутнього педагога-музиканта. Наукова новизна статті полягає у висвітленні мети професійно-світоглядної діяльності та в контексті науково-дослідницької культури педагога-музиканта розкриття сутності самосвідомості педагога-музиканта, сформованість якої виявляється як підтримка її внутрішньої узгодженості і самототожності, вибудовування свідомої дослідницької і педагогічної поведінки на знаннєвому підґрунті; пізнання себе та пошук сенсу життя через самовдосконалення, самоосмислення, самотворення засобами дослідницького пошуку в галузі мистецької освіти. Результати. Розкрито теоретико-методологічні аспекти проблеми формування науково-дослідницької культури майбутніх педагогів-музикантів, зокрема питання щодо їх самосвідомості, смислоутворюючої і професійно-світоглядної діяльності. Визначено науково-дослідницьку культури майбутнього педагога-музиканта як динамічну, інтегративну якість особистості, що виявляється у здатності до синтезування аналітико-синтетичної, індуктивно-дедуктивної мисленнєвої діяльності і емоційно-образного осягнення музичного мистецтва, втілення наукового, педагогічного і художнього ідеалу у дослідницький пошук, застосування наукових знань у педагогічній діяльності в якості науково-теоретичної (пояснювальної) та конструктивно-технологічної (перетворювальної) функції. Зазначається, що самосвідомість педагога забезпечує напругу його інтелекту, світоглядних інтенцій, соціальну детермінованість науково-дослідницького пошуку у музично-педагогічній освіті. Підкреслюється, що особливе значення у смислоутворюючій діяльності дослідника набуває світогляд, який характеризується духовно-естетичною наповненістю і спрямованістю, виявляється як ціннісне ставлення до соціокультурних, освітньо-педагогічних процесів крізь призму особистісного світорозуміння. Зроблено висновок, що результатом формування науково-дослідницької культури майбутнього педагога-музиканта стають сформовані якісні та інструментальні властивості самосвідомості, які забезпечують її функціонування.
Опис
Ключові слова
future teacher-musician’s scientific research culture, consciousness, self-awareness, professional worldview and meaning-forming activity, reflexivity, науково-дослідницька культура майбутнього педагога-музиканта, свідомість, самосвідомість, професійно-свідоглядна і смислоутворююча діяльність, рефлексивність
Цитування
Tusheva V. Self-awareness in the formation of the future music teacher's scientific research culture / V. Tusheva // Professional Art Education. – 2022. – Vol. 3, No. 2. – Pp. 6–12.