Тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено основні тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні (із 1991 р. по цей час). Актуальність і доцільність дослідження зумовлена нагальною потребою звернення до кращих традицій світової педагогіки з метою використання її надбань у сучасному освітньому процесі, об’єктивного й систематичного вивчення досвіду Вальдорфської школи, яка на практиці вирішує широке коло актуальних освітньо-культурних проблем. Мета дослідження – здійснити аналіз тенденцій становлення та розвитку українського вальдорфського руху в контексті розвитку міжнародного культурно-освітнього вальдорфського руху. Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація наукових джерел), історичні, порівняльно-зіставні. Схарактеризовано основні етапи становлення та розвиткусвітового вальдорфського руху: І етап (1919–1937 рр.) – етап наукового обґрунтування та втілення в освітню практику концептуальних положень Штайнерпедагогіки; ІІ етап (1938–1944 рр.) – етап заборони націонал-соціалістами роботи німецьких вальдорфських шкіл; ІІІ етап (1945–1968 рр.) – етап відродження зруйнованого нацистами вальдорфського руху та відкриття нових шкіл у Європі, Північній та Південній Америці; ІV етап (1969–1990 рр.) – етап визнання Вальдорфської школи як найуспішнішого внеску Німеччини у світову педагогіку, заснування нових шкіл у Німеччині та за її межами; V етап (1991–2019 рр.) – етап динамічного розвитку міжнародного вальдорфського руху, який охопив країни колишнього Радянського Союзу та соціалістичного табору, держави Азії тощо. Визначено основні тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні у площині теоретико-концептуального обґрунтування доцільності використання вальдорфських ідей і технологій, науководослідницької роботи в галузі вальдорфської педагогіки, організаційнопроцесуальної діяльності з упровадження вальдорфських підходів, розробки змісту вальдорфської освіти та професійної підготовки вальдорфського вчителя. The article presents the main tendencies of formation and development of Waldorf movement in Ukraine (from 1991 to the present). The relevance and feasibility of the study are caused by the urgent need to address the best traditions of world pedagogy in order to use its achievements in modern educational process, objectively and systematically study the experience of Waldorf school which practically solves a wide range of current educational and cultural problems. The aim of the study is to analyze the tendencies of formation and development of Ukrainian Waldorf movement in the context of development of Waldorf international cultural and educational movement. The research methods are: general scientific methods (analysis, synthesis, generalization, comparison, classification of scientific sources), historical and comparative methods. The main stages of formation and development of world Waldorf movement have been characterized in the article. The first stage (1919-1937) is a stage of scientific substantiation and implementation of the conceptual positions of Steinerpedagogy in educational practice. The second stage (1938-1944) is a stage of prohibition of work of German Waldorf schools by National Socialists. The third stage (1945-1968) is a stage of revival of Waldorf movement destroyed by Nazis and opening of new schools in Europe, North America and South America. The fourth stage (1969-1990) is a stage of recognition of Waldorf school as Germany’s most successful contribution to world pedagogy, establishment of new schools in Germany and worldwide. The fifth stage (1991-2019) is a stage of dynamic development of international Waldorf movement that swept the countries of the former USSR and socialist countries, Asian countries etc. The authors have determined the main tendencies of formation and development of Waldorf movement in Ukraine. They are: theoretical and conceptual substantiation of expediency of using Waldorf ideas and technologies, research work in the sphere of Waldorf education, organizational and procedural activities for the implementation of Waldorf approaches, development of the content of Waldorf education and Waldorf teachers’ professional training.
Опис
Ключові слова
Вальдорфська школа, світовий вальдорфський рух, Україна, становлення, розвиток, тенденції, Waldorf school, world Waldorf movement, Ukraine, formation, development, tendencies
Цитування
Іонова О. М. Тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко, В. В. Партола // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 75–86. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.07