Відображення ідей видатних педагогів дошкілля в концепції "Нової української школи"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглядаються концептуальні засади реформування середньої освіти та висвітлюються ідеї видатних педагогів дошкілля, що знайшли своє віддзеркалення у концепції Нової української школи. Автором встановлено, що у витоків створення та функціонування Нової української школи стояли такі метри педагогічної думки, як Я. Коменський, Г. Сковорода, С. Русова, Я. Корчак, К. Ушинський, Т. Лубінець, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі та інші. Аналіз Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», розроблених Міністерством освіти і науки України, та творчої і наукової спадщини цих педагогів дав змогу констатувати, що саме їх ідеї щодо виховання і навчання підростаючого покоління відображені у ключових компонентах формули Нової української школи та є такими, на яких базується освітній процес у сучасних закладах освіти. Під час наукового пошуку було з’ясовано, що педагоги вже давно наголошували на необхідності створення нової школи – школи, яка не тільки озброїть учнів знаннями, необхідними їм у подальшому житті, але й навчить користуватися цими знаннями на практиці; школи, яка виховуватиме гідних громадян, справжніх патріотів своєї Батьківщини; школи, яку діти відвідуватимуть із задоволенням, оскільки у ній пануватиме атмосфера співпраці та взаєморозуміння, а навчання «буде цікавим, а не нудним». Виховання і навчання у ній, зазначали педагоги, обов’язково відповідатиме вимогам часу і задовольнятиме потреби дитячої душі. У статті висвітлено погляди Г. Сковороди, С. Русової, Я. Корчака, К. Ушинського, Т. Лубінця, А. Макаренка, С. Шатського, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі на організацію освітнього процесу у такій школі, а їх ідеї щодо індивідуалізації та націоналізації навчання, виховання освіченої особистості на засадах особистісно-орієнтованого підходу та засадах педагогіки партнерства підкріплено автором цитатами. Автор статті не претендує на всебічне вивчення досліджуваної проблеми і вбачає перспективними напрямками дослідження порівняння концептуальних засад створення та функціонування «Нової української школи» з концептуальними засадами функціонування шкіл у інших країнах Європи, а також вивчення ідей видатних педагогів, що знаходяться у витоків їх створення. В статье рассматриваются концептуальные основы реформирования среднего образования и освещаются идеи выдающихся педагогов-дошкольников, нашедшие свое отражение в концепции Новой украинской школы. Автором установлено, что у истоков создания и функционирования Новой украинской школы стояли такие мэтры педагогической мысли, как Я. Коменский, Г. Сковорода, С. Русова, Я. Корчак, К. Ушинский, Т. Лубинец, А. Макаренко, В. Сухомлинский , Ш. Амонашвили и другие. Анализ Концептуальных основ реформирования среднего образования «Новая украинская школа», разработанных Министерством образования и науки Украины, и творческого и научного наследия этих педагогов позволил констатировать, что именно их идеи отражены в ключевых компонентах формулы Новой украинской школы и являются такими, на которых базируется образовательный процесс в современных учебных заведениях. Во время научного поиска было установлено, что педагоги уже давно говорили о необходимости создания новой школы - школы, которая не только вооружит учащихся знаниями, необходимыми им в дальнейшей жизни, но и научит пользоваться этими знаниями на практике; школы, которая будет воспитывать достойных граждан, настоящих патриотов своей Родины; школы, которую дети будут посещать с удовольствием, поскольку в ней будет царить атмосфера сотрудничества и взаимопонимания, а обучение «будет интересным, а не скучным». В статье освещены взгляды Г. Сковороды, С. Русовой, Я. Корчака, К. Ушинского, Т. Лубинца, А. Макаренко, С. Шатского, В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили относительно организации образовательного процесса в такой школе, а их идеи о индивидуализации и национализации обучения, воспитании просвещенной личности на основе личностно-ориентированного подхода и принципах педагогики партнерства подкреплены автором цитатами. Автор статьи не претендует на всестороннее изучение исследуемой проблемы и видит перспективными направлениями исследования сравнения концептуальных основ создания и функционирования «Новой украинской школы» с концептуальными принципами функционирования школ в других странах Европы, а также изучение идей выдающихся педагогов, находящихся у истоков их создания.The article discusses the conceptual foundations of reforming the secondary education and highlights the ideas of some outstanding preschool pedagogues, that found their reflection in the concept of the New Ukrainian School. The author established that such masters of the pedagogical thought as Ya. Komensky, G. Skovoroda, S. Rusova, Ya. Korchak, K. Ushinsky, T. Lubinets, A. Makarenko, V. Sukhomlinsky, Sh. Amonashvili and others stay at the origins of creation and functioning of the New Ukrainian School. The analysis of the conceptual foundations of the secondary education reform the «New Ukrainian School», developed by the Ministry of Education and Science of Ukraine, and of the creative and scientific heritage of these pedagogues made it possible to ascertain that namely their ideas regarding the education and training of the younger generation are reflected in the key components of the New Ukrainian School’s formula and are those, that underpin the educational process in the modern educational institutions. During a scientific search it was found out that the pedagogues had been emphasizing the need to create a new school for a long time – the school that will not only equip the pupils with the knowledge they need in their further life, but will also teach them to use this knowledge in practice; the school that will raise worthy citizens, true patriots of their homeland; the school that children will attend with pleasure, because it will provide an atmosphere of cooperation and mutual understanding and studying there «will be interesting, but not boring». The pedagogues noted that the education and training in this school would necessarily meet the requirements of the time and would satisfy the needs of the child's soul. The article highlights the opinions of G. Skovoroda, S. Rusova, Ya. Korchak, K. Ushinsky, T. Lubinets, A. Makarenko, S. Shatsky, V. Sukhomlinsky and Sh. Amonashvili regarding the organization of the educational process in such a school and their ideas concerning the individualization and nationalization of teaching and education of a literate person, based on a personality-oriented approach and the partnership pedagogics principles, are supported with some quotations by the author. The author of the article does not claim a comprehensive study of the issue under research and sees promising the research directions of comparison of the conceptual bases of creation and functioning of the «New Ukrainian school» with the conceptual foundations of schools functioning in some other European countries, as well as the study of the outstanding pedagogues’ ideas, that lie at the forefront of their creation.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, педагоги дошкілля, освітній процес, компетентності, дитиноцентризм, партнерство, Новая украинская школа, педагоги-дошкольники, образовательный процес, компетентности, ребенкоцентризм, партнерство, New Ukrainian School, preschool pedagogues, educational process, competence, child-centered learning, partnership
Цитування
Грицкова Ю. В. Відображення ідей видатних педагогів дошкілля в концепції "Нової української школи" / Ю. В. Грицкова // Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 70, т.1. – С.73–77.