ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти; виявлено структуру та схарактеризовано особливості досліджуваної підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано її рівні; уточнено сутність понять «наркотична залежність»; «соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти»; «підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти»; подальшого розвитку набули засоби навчально-методичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти, а також форми і методи соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Практичне значення результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» навчально-методичним забезпеченням підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти, який включає: лекційне заняття на тему «Наркотики та наркозалежність у підлітковому середовищі»; семінарсько-практичне заняття на тему «Профілактика наркотичної залежності підлітків»; соціально-виховний захід «Подолаємо проблему наркоманії в суспільстві разом». У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «наркотична залежність»; «соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти» (проаналізовано сутність та виявлено особливості). Розроблено та теоретично напрями соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. З урахуванням визначених особливостей розроблено та теоретично обґрунтовано навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. На констатувальному етапі дослідження на підставі визначених критеріїв (психолого-ціннісного, інтелектуально-когнітивного і діяльнісно-творчого) та показників готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти було проведено діагностування наявного її рівня у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності, спрямованої на забезпечення підвищення рівня досліджуваної готовності. Формувальний етап експерименту був спрямований на реалізацію навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи з метою виявлення ефективності впровадження навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. The purpose of the study was to develop, theoretically substantiate and experimentally test educational and methodological support for training of future social pedagogues for social and pedagogical activity on prevention of drug addiction of teenagers in general secondary education institutions. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that educational and methodological support for future social pedagogues for social and pedagogical activity on prevention of drug addiction of teenagers in general secondary education institutions has been developed, theoretically substantiated and experimentally tested; the structure and features of the studied training were characterized; the criteria and indicators of the readiness of future social pedagogues for social and pedagogical activity on prevention of drug addiction of teenagers in general secondary education institutions are determined; its levels are characterized; the essence of the concepts of "drug addiction"; "social and pedagogical activities for the prevention of drug addiction among teenagers in general secondary education institutions"; "training of future social pedagogues for social and pedagogical activities for the prevention of drug addiction among teenagers in general secondary education institutions" has been clarified; criteria, indicators and levels of the prevention of drug addiction among teenagers in general secondary education institutions; the means of educational and methodological support for the process of professional training of future social workers for social and pedagogical activities to prevent drug addiction among teenagers in general secondary education institutions, as well as forms and methods of social and pedagogical activities to prevent drug addiction among teenagers in general secondary education institutions, were further developed. The practical significance of the research results lies in supplementing the work programs of the disciplines for the training of students of higher education at the first (bachelor) level of higher education in the field of knowledge 23 «Social work» specialty 231 «Social work» (educational program «Social pedagogy») with a set of training tools for future social pedagogues to socio-pedagogical activities for the prevention of drug addiction among teenagers in general secondary education institutions, which includes: lecture "Drugs and drug addiction among adolescents"; a seminar on "Prevention of drug addiction among adolescents"; and a social and educational event "Overcoming the problem of drug addiction in society together".
Опис
Ключові слова
наркотична залежність, профілактика, підліток, заклад загальної середньої освіти, соціально-педагогічна діяльність, майбутній соціальний педагог, професійна підготовка, навчально-методичне забезпечення, drug addiction, prevention, teenager, general secondary education institution, social and pedagogical activity, future social pedagogue, professional training, educational and methodological support
Цитування
Бичева В. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / В. А. Бичева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. + дод.
Колекції