АФІКСОЇДИ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ ЗАСІБ ІННОВАТИВНОГО СЛОВОТВОРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено форманти, що презентують таку неоднозначну з погляду теорії неології морфему, як афіксоїд. Мета роботи – виявити найбільш функціональні для останнього періоду розвитку мови одиниці з-поміж афіксоїдів, з’ясувати семантико-прагматичні особливості словотворчих моделей з цими морфемами. Зазначено, що процес розвитку новітньої української мови позначений розширенням сфери функціонування і виникненням нових словотвірних гнізд з регулярно повторюваними компонентами – афіксоїдами певної тематичної спрямованості. Передусім слід відзначити емоційно-експресивну конотацію (зазвичай негативну), що супроводжує вживання таких новотворів. The publication examines the formants presenting such an ambiguous morpheme from the point of view of the theory of neology, as an affixoid. The purpose of the work is to identify the most functional units from among the affixoids for the last period of language development, to find out semantic and pragmatic features of word-formation models with these morphemes. It is noted that the process of development of the modern Ukrainian language is marked by the expansion of the sphere of functioning and the emergence of new word-forming nests with regularly repeated components - affixoids certain thematic focus. First of all, it should be noted the emotional and expressive connotation (usually negative) that accompanies the use of such innovations.
Опис
Ключові слова
українська мова, морфеми, афіксоїди, словотвір, конотація, Ukrainian language, morphemes, affixes, word structure, connotation
Цитування
Чернявська С. М. Афіксоїди як продуктивний засіб інновативного словотвору української мови / С. М. Чернявська // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 141–144.