ВНЕСОК АКАДЕМІКА В. І. БОНДАРЯ В ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА НА ХАРКІВЩИНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена видатному українському вченому-дефектологу, доктору педагогічних наук, професору, академіку В. І. Бондарю, якому належить одне з найпочесніших місць в історії та сучасності вітчизняної спеціальної педагогіки. Мудрість, освіченість, толерантність, високий інтелектуальний потенціал, організаторські та особистісні якості вченого є взірцем високої професійності та людяності. Постать В. І. Бондаря є видатною в українській дефектології та визначальною для розбудови вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта на Харківщині. Осяжність виявленого у педагогічній спадщині В. І. Бондаря теоретичного й практичного внеску, який стосується проблем корекційної педагогіки, дозволяє віднести його до числа провідних вітчизняних методологів і практиків дефектології. І нині В. І. Бондар продовжує активну наукову діяльність, визначаючи стратегічні напрями розвитку системи спеціальної освіти, спрямованості корекційної допомоги дітям та дорослим із дизонтогенетичним розвитком. The article is dedicated to the outstanding Ukrainian scientist-defectologist, doctor of pedagogic sciences, professor, academician V. I. Bondary, who holds one of the most honorable places in the history and modernity of domestic special pedagogy. Wisdom, education, tolerance, high intellectual potential, organizational and personal qualities of a scientist are a model of high professionalism and humanity. The figure of V. I. Bondar is outstanding in Ukrainian defectology and decisive for the development of higher education in the specialty 016 Special education in Kharkiv region. The extent of the theoretical and practical contribution revealed in the pedagogical heritage of V. I. Bondar, which relates to the problems of correctional pedagogy, allows us to classify him as one of the leading domestic methodologists and practitioners of defectology. Even now, V. I. Bondar continues active scientific activity, determining the strategic directions of the development of the special education system, the direction of correctional assistance to children and adults with dysontogenetic development.
Опис
Ключові слова
Бондар В. І., дефектологія, спеціальна педагогіка, корекційна педагогіка, педагогічна спадщина, підготовка фахівців, V. I. Bondar, defectology, special pedagogy, correctional pedagogy, pedagogical heritage, training of specialists
Цитування
Синьов В. М. Внесок академіка В. І. Бондаря в підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта на Харківщині / В. М. Синьов, В. Є. Коваленко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 18–20.