ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено творчий розвиток учнів на уроках мистецтва. У процесі творчого розвитку учнів саме уроки мистецтва відіграють значну роль. Вони здатні ввести здобувача освіти у світ творчості, залучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від результату власної діяльності. Наведено ефективні нестандартні уроки для творчого розвитку учнів. Зазначено, що щоб творчо розвивати учнів на уроках мистецтва, школярам необхідно як найбільше вражень про навколишній світ під час виконання різних видів діяльності, які їм подобаються найбільше, а потім – в усіх притаманних учням видах діяльності (гра, спів, малювання, конструювання, читання та розігрування сюжетів знайомих літературних творів, складання віршів, казок, робота з геометричним матеріалом, експериментування тощо). Формуючи в учнів інтерес до будь-якого з цих видів діяльності, вдається захопити дитину процесом творчості. The publication examines the creative development of students in art classes. Art lessons play a significant role in the creative development of students. They are able to introduce the learner to the world of creativity, involve him in the treasures of artistic culture, feel the joy of the result of his own activity Effective non-standard lessons for the creative development of students are given. It is noted that in order to creatively develop students in art classes, schoolchildren need as many impressions of the surrounding world as possible while performing various types of activities that they like the most, and then in all types of activities characteristic of students (playing, singing, drawing, constructing, reading and acting out the plots of familiar literary works, composing poems, fairy tales, working with geometric material, experimenting, etc.). Forming students' interest in any of these types of activities, it is possible to capture the child in the process of creativity.
Опис
Ключові слова
музична освіта, творчий розвиток, мистецтво, студентські роботи, music education, creative development, art, student works
Цитування
Бежан А. К. Творчий розвиток учнів на уроках мистецтва / А. К. Бежан // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 101–104.