Участь України у миротворчих місіях ООН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній роботі автор аналізує історію співробітництва України та Організації Об’єднаних Націй. Складена періодизація етапів співробітництва розглянутих об’єктів. Актуальність теми полягає у значені миротворчих сил, завдяки яким, відбувається розвиток глобальної та регіональної системи безпеки у світі. Досліджені відносини співробітництва між Організацією Об’єднаних Націй та Україною від початку співпраці з організацією до теперішнього часу. Проаналізована і зроблений висновок з участі українського контингенту ЗСУ у міжнародних операціях ООН та сформуванні стійкі розуміння спроможності України на більш стійку та стабільну працю в цьому напрямі. Новизна теми полягає в тому, що в центрі уваги перебуває участь України у престижних міжнародних операціях, ціллю яких є підтримання миру у місцях світу, де миротворчі сили необхідні як сторонні і незалежні юніти для не предвзятого та прозорого вирішення негараздів у країнах під наглядом ООН та за дотриманням прав людини. В данной работе автор анализирует историю сотрудничества Украины и Организации Объединенных Наций. Составленная периодизация этапов сотрудничества рассматриваемых объектов. Актуальность темы состоит в значении миротворческих сил, благодаря которым, происходит развитие глобальной и региональной системы безопасности в мире. Исследованы отношения сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Украиной с начала сотрудничества с организацией до настоящего времени. Проанализирован и сделан вывод с роли украинского контингента ВСУ в международных операциях ООН и формировании устойчивых пониманий способности Украины на более устойчивую и стабильную работу в этом направлении. Новизна темы в том, что в центре внимания находится участие Украины в престижных международных операциях, целью которых является поддержание мира в местах мира, где миротворческие силы необходимы как посторонние и независимые юниты для непредвзятого и прозрачного решения проблем в странах под надзором ООН и соблюдения прав человека. In this paper, the author analyzes the history of cooperation between Ukraine and the United Nations. The periodization of stages of cooperation of the considered objects is made. The urgency of the topic lies in the importance of peacekeeping forces, due to which the global and regional security system in the world is developing. The relations of cooperation between the United Nations and Ukraine from the beginning of cooperation with the organization to the present are studied. The conclusion on the participation of the Ukrainian contingent of the Armed Forces in international UN operations and the formation of a stable understanding of Ukraine's ability to work more sustainably and stably in this direction was analyzed and concluded. The novelty of the topic is that the focus is on Ukraine's participation in prestigious international operations aimed at maintaining peace in the world, where peacekeeping forces are needed as external and independent units for unbiased and transparent resolution of problems in countries under UN supervision and respect for human rights.
Опис
Ключові слова
миротворча операція, миротворчий контингент, міжнародні організації, партнерство, співпраця, конфлікт, національні інтереси, миротворческая операция, миротворческий контингент, международные организации, партнерство, сотрудничество, конфликт, национальные интересы, peacekeeping operation, peacekeeping contingent, international organizations, partnership, cooperation, conflict, national interests
Цитування
Осадчий В. О. Участь України у миротворчих місіях ООН : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спц. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. О. Осадчий ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2021. – 89 с. + дод.
Колекції