Проблема вибору у малій прозі В. Підмогильного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі окреслено дискусійні аспекти трактування поняття «проблема вибору» з літературної та психологічної точки зору та окремо схарактеризовано поняття «психологізм» в українській літературі. Систематизовано методологічні підходи в їхньому вивченні. У досліджені означено риси психологізму в малій прозі Валер'яна Підмогильного, запропоновано періодизацію прози письменника. За допомогою ретельного аналізу творчості митця, виявлено місце психологізму творчості попередників і послідовників В. Підмогильного, а також інтерпретовано концепт «межової ситуації» у творах. У першому розділі «Теоретичний аспект дослідження психологізму у творчості В. Підмогильного» відображені різні погляди літературознавців про поняття «проблема вибору», «психологізм», «характер» та на основі аналізу цих думок сформовано власне тлумачення терміну «проблема вибору». У другому розділі «Аналіз малої прози В. Підмогильного» висвітлюється психологічний розбір героїв творів «Важке питання», «Син», «Місто». Наведені різні підходи до вивчення особливостей письма Валер'яна Підмогильного та психологізм його творів. Уроботі зазначається, що розгляд художніх творів у концептуальному аспекті – новий напрям в українській літературі, що надає можливість розуміння ідіостилю письменника у річищі національної культурної традиції та загальнолюдських моральних цінностей. Також зазначено, що в художній ідеології Валер'яна Підмогильного переважають проблеми екзистенції. У третьому розділі подано аналіз межових ситуацій у творчості Підмогильного крізь теорії Карла Ясперса, психологічний портрет героя твору “Важке питання”, а також типологію характерів у творчості В. Підмогильного, методичну розробку урока за темою дипломної роботи. The master's thesis outlines the debatable aspects of the interpretation of the concept of "problem of choice" from a literary and psychological point of view, and separately characterizes the concept of "psychologism" in Ukrainian literature. Methodological approaches in their study are systematized. In the study, the features of psychologism in the short prose of Valerian Pidmogilny are identified, the periodization of the writer's prose is proposed. With the help of a careful analysis of the artist's work, the place of psychologism in the work of V. Podmohylny's predecessors and followers was revealed, and the concept of "borderline situation" in the works was also interpreted. In the first chapter, "Theoretical aspect of the study of psychologism in the works of V. Podmohylnyi", the different views of literary critics on the concepts of "problem of choice", "psychologism", "character" are reflected, and based on the analysis of these opinions, a proper interpretation of the term "problem of choice" is formed. In the second chapter "Analysis of short prose of V. Podmohylny" the psychological analysis of the characters of the works "A Difficult Question", "Son", "City" is highlighted. Various approaches to the study of the peculiarities of Valerian Pidmohylyny's writing and the psychologism of his works are given. Uroboti notes that consideration of artistic works in a conceptual aspect is a new direction in Ukrainian literature, which provides an opportunity to understand the writer's idiostyle in the context of the national cultural tradition and universal moral values. It is also stated that the problems of existence prevail in the artistic ideology of Valerian Pidmohylyny. The third chapter presents an analysis of boundary situations in the work of Podmohylny through the theories of Karl Jaspers, a psychological portrait of the hero of the work "A Difficult Question", as well as a typology of characters in the work of V. Podmohylny, a methodical development of the lesson on the topic of the thesis.
Опис
Ключові слова
Підмогильний В. П., українська література, проблема вибору, психологізм, характер, межова ситуація, мала проза, Pidmohylnyi V., Ukrainian literature, the problem of choice, psychologism, character, border situation, small pros
Цитування
Яхно М. Ю. Проблема вибору у малій прозі В. Підмогильного : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / М. Ю. Яхно ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2022. – 61 с. : дод.
Колекції