Організаційно-правові засади діяльності органів державної безпеки УСРР (1918–1934 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено ґрунтовний, комплексний аналіз правового статусу органів державної безпеки в системі державної влади УСРР 1918–1934 рр., розкрито роль Надзвичайної комісії та Державного політичного управління як головного знаряддя більшовицького тоталітарного режиму при проведенні політичних репресій, наділеного необмеженими повноваженнями. Здійснивши критичний аналіз джерел та літератури, автор, по новому інтерпретував цілий ряд фактів з історії формування цих органів, їх правового статусу та функцій. The work provides a thorough, comprehensive analysis of the legal status of state security bodies in the system of state power of the USSR in 1918 – 1934, revealing the role of the Extraordinary commission and the State political administration as the main instrument of the Bolshevik totalitarian regime in carrying out political repression, endowed with unlimited powers. Carrying out a critical analysis of sources and literature, the author reinterpreted a number of facts on the history of formation of these bodies, their legal status and functions.
Опис
Ключові слова
надзвичайна комісія, державна безпека, Державне політичне управління, організаційно-правові засади, репресії, extraordinary commission, state security, State political administration, organizational and legal foundations, reprisals
Цитування
Біліченко В. І. Організаційно-правові засади діяльності органів державної безпеки УСРР (1918–1934 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. І. Біліченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти. – Харків, 2022. – 72 с.
Колекції