БІОІНДИКАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕТОДОМ ОЦІНКИ ФЛУКТУАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Однією з важливих складових раціонального природокористування є здійснення контролю за антропогенним навантаженням на екотопи, як природні, так і змінені в результаті діяльності людини. Від ефективності такого контролю залежить не тільки стан флори і фауни, а й наше власне здоров'я, адже чистота атмосферного повітря, питної води, харчових продуктів, обмежений рівень шумового, хімічного та радіаційного забруднення – необхідні складові людського життя. Серед методів для оцінки стану навколишнього середовища все більшої популярності набувають методи біоіндикації. Біоіндикація не вимагає дорогого устаткування і витратних матеріалів, оскільки заснована на безпосередньому спостереженні за живим об'єктом. Дає можливість отримати інформацію про загальний рівень навантаження на живі організми, в той час як будь-який інший інструментальний метод інформує лише про конкретне забруднення. One of the important components of rational nature management is the control of anthropogenic load on ecotopes, both natural and changed as a result of human activity. Not only the condition of flora and fauna depends on the effectiveness of such control, but also our own health, because the purity of atmospheric air, drinking water, food products, limited level of noise, chemical and radiation pollution are necessary components of human life. Among the methods for assessing the state of the environment, bioindication methods are gaining more and more popularity. Bioindication does not require expensive equipment and consumables, as it is based on direct observation of a living object. It makes it possible to obtain information about the general level of load on living organisms, while any other instrumental method informs only about specific pollution.
Опис
Ключові слова
антропогенне навантаження, біоіндикація, флуктуаційна асиметрія, навколишнє середовище, anthropogenic load, bioindication, fluctuation asymmetry, environment
Цитування
Карпенко О. В. Біоіндикація антропогенного навантаження методом оцінки флуктуаційної асиметрії / О. В. Карпенко, Я. О. Бачинська // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 212–213.