РОЛЬ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється тема ролі освітніх закладів в процесі подолання політичного відчуження молоді в українському суспільстві, розглядаються актуальні питання визначення впливу освіти на процес подолання політичного відчуження. Обговорюється питання політичного виховання у вищих навчальних закладах, запровадження суспільно-політичних дисциплін, які сприятимуть утвердженню гуманістичної моралі та формуванню поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість тощо. Значним досягненням у цьому плані є те, що політологію нині вивчають в усіх вищих закладах освіти України та в середніх спеціальних навчальних закладах. Наявність політичних знань, умінь та готовність застосовувати їх на практиці є необхідною умовою успішної взаємодії особистості з іншими людьми та державою, а також основою розуміння політичних процесів. У підсумку це забезпечує діалектичну взаємодію традицій та новацій в індивідуальній та суспільній свідомості, що сприятиме подоланню відчуження. В статье освещается тема роли образовательных учреждений в процессе преодоления политического отчуждения молодежи в украинском обществе, рассматриваются актуальные вопросы определения влияния образования на процесс преодоления политического отчуждения. Обсуждается вопрос политического воспитания в высших учебных заведениях, введение общественно-политических дисциплин, которые будут способствовать утверждению гуманистической морали и формированию уважения к таким ценностям, как свобода, равенство, справедливость и тому подобное. Значительным достижением в этом плане является то, что политологию сейчас изучают во всех высших учебных заведениях Украины и в средних специальных учебных заведениях. Наличие политических знаний, умений и готовности применять их на практике является необходимым условием успешного взаимодействия личности с другими людьми и государством, а также основой понимания политических процессов. В итоге это обеспечивает диалектическое взаимодействие традиций и новаций в индивидуальном и общественном сознании, что будет способствовать преодолению отчуждения. The article highlights the role of educational institutions in the process of overcoming of political alienation of youth in the Ukrainian society, discusses current issues determine the impact of education on the process of overcoming of political alienation. Discusses the question of political education in higher education institutions, the introduction of social and political Sciences, which will contribute to the establishment of humanistic morality and the formation of respect for such values as freedom, equality, justice, and the like. A significant achievement in this regard is that political science is now studied in all institutions of higher education of Ukraine and vocational schools. The presence of political knowledge, skills and willingness to apply them in practice is a necessary condition for the successful interaction of a person with other people and the state, and as a basis for understanding political processes. As a result, it provides the dialectical interaction of traditions and innovations in individual and social consciousness that will contribute to overcoming alienation.
Опис
Ключові слова
освітні заклади, подолання політичного відчуження, молодь, українське суспільство, образовательные учреждения, преодоление политического отчуждения, молодёжь, украинское общество, educational institutions, overcoming political exclusion, young people, Ukrainian society
Цитування
Гончарова О. С. Роль освітніх закладів в процесі подолання політичного відчуження молоді в українському суспільстві / О. С. Гончарова // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 157–160.