ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
В статті розкривається тема формування практичної компетентності психологів на заняттях із соціально-психологічного тренінгу. Професійна компетентність практичного психолога — це системна відповідність особистісних характеристик і професійних компетенцій спеціаліста об'єктивним вимогам професії. Модель професійної компетентності практичного психолога включає емоційно-вольові, інтелектуальні, комунікативні, мотиваційні якості особистості спеціаліста, особливості його самосвідомості, а також такі професійні компетенції, як ділова комунікація, адаптивність, прийняття рішень, саморозвиток, соціальна відповідальність за результат, міжособистісне розуміння, стресостійкість тощо. Підготовка до професійної діяльності практичних психологів в освітніх закладах повинна бути направлена на поліпшення якості навчання, виховання, розвитку слухачів і підвищення якості їх психологічної підготовки як спеціалістів для системи освіти, їх професіоналізації. Опитування слухачів останніх курсів навчання показало, що в процесі професійної підготовки майбутніх психологів розвиваються такі професійні компетенції, як комунікація, міжособистісне розуміння, професійна переконаність, стресостійкість, прагнення до саморозвитку. Особливим видом практичної компетентності для психологів є емоційна компетентність. Управління своїми станами, визначення внутрішніх механізмів і розуміння того, що ми долаємо — є важливою частиною розвитку практичного психолога. Таким чином, нарощуючи свою компетентність, слухач зможе визначати свою стійку траєкторію розвитку, збудувати свою кар'єру, перетворювати ситуацію невизначеності в поле своєї діяльності. В статье раскрывается тема формирования практической компетентности психологов на занятиях по социально-психологическому тренингу. Профессиональная компетентность практического психолога — это системное соответствие личностных характеристик и профессиональных компетенций специалиста объективным требованиям профессии. Модель профессиональной компетентности практического психолога включает эмоционально-волевые, интеллектуальные, коммуникативные, мотивационные качества личности специалиста, особенности его самосознания, а также такие профессиональные компетенции, как деловая коммуникация, адаптивность, принятие решений, саморазвитие, социальная ответственность за результат, межличностное понимание, стрессоустойчивость и тому подобное. Подготовка к профессиональной деятельности практических психологов в образовательных учреждениях должна быть направлена на улучшение качества обучения, воспитания, развития слушателей и повышение качества их психологической подготовки как специалистов для системы образования, их профессионализации. Опрос слушателей последних курсов обучения показал, что в процессе профессиональной подготовки будущих психологов развиваются такие профессиональные компетенции, как коммуникация, межличностное понимание, профессиональная убежденность, стрессоустойчивость, стремление к саморазвитию. Особым видом практической компетентности для психологов является эмоциональная компетентность. Управление своим состоянием, определение внутренних механизмов и понимание того, что мы преодолеваем — является важной частью развития практического психолога. Таким образом, наращивая свою компетентность, слушатель сможет определять свою устойчивую траекторию развития, построить свою карьеру, превращать ситуацию неопределенности в поле своей деятельности. The article reveals the formation of practical competence of psychologists in the classroom for social and psychological training. Professional competence of the practical psychologist is a system according to the personal characteristics and professional competence of a specialist objective requirements of the profession. Model of professional competence of the practical psychologist include emotional, intellectual, communicative, motivational qualities of the specialist features of its identity, as well as professional competence, communication, adaptability, decision making, self-development, social responsibility for results, interpersonal understanding, stress and the like. Preparation for professional activity of practical psychologists in educational institutions should be aimed at improving the quality of training, education, development of students and improve the quality of psychological training of specialists for the educational system, their professionalization. A survey of students last years of study have shown that in the process of professional training of future psychologists develop professional competencies such as communication, interpersonal understanding, professional commitment, stress tolerance, commitment to self-development. A special kind of practical competence for psychologists is emotional competence. Manage your state, the definition of the internal mechanisms and the understanding that we overcome — it is an important part of the development of the practical psychologist. Thus, increasing their competence, the learner will be able to define its sustainable development path, to build their careers, transform a situation of uncertainty in their field.
Опис
Ключові слова
сучасна вища освіта, практична компетентність, соціально-психологічний тренінг, майбутні психологи, современное высшее образование, практическая компетентность, социально-психологический тренинг, будущие психологи, modern higher education, practical competence, socio-psychological training, future psychologists
Цитування
Фальова О. Є. Формування практичної компетентності психологів на заняттях із соціально-психологічного тренінгу / О. Є. Фальова // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 101–115.