Вплив наукових поглядів І. В. Жилінкової на формування та розвиток теорії сімейних договорів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії у сфері права» ; видавництво «Право»
Анотація
Теорія сімейного договору активно розвивається, удосконалюється, і це є закономірним та природним явищем. Але в основу всіх без винятку досліджень у сфері договірного регулювання сімейних відносин покладені ідеї, які були запропоновані та впроваджені Іриною Володимирівною Жилінковою. Немає жодної наукової праці, присвяченої сімейним договорам, у якій би не аналізувався і не розвивався творчий спадок І. В. Жилінкової. Теория семейного договора активно развивается, совершенствуется, и это закономерное и естественное явление. В основу всех без исключения исследований в сфере договорного регулирования семейных отношений положены идеи, которые были предложены и внедрены Ириной Владимировной Жилинковой. Нет ни одной научной работы, посвященной семейным договорам, в которой бы не анализировалось и не развивалось творческое наследие И. В. Жилинковой. The theory of the family contract is actively developing, improving, and this is a natural and natural phenomenon. All research in the field of contractual regulation of family relations, without exception, is based on the ideas that were proposed and introduced by Irina Vladimirovna Zhilinkova. There is not a single scientific work devoted to family contracts, which would not analyze and develop the creative heritage of I. V. Zhilinkova.
Опис
Ключові слова
сімейне право, харківська цивілістична школа, сімейний договір, шлюбний договір, семейное право, харьковская цивилистическая школа, семейный договор, брачный договор, family law, Kharkiv Civil School, family contract, marriage contract
Цитування
Пономаренко О. М. Вплив наукових поглядів І. В. Жилінкової на формування та розвиток теорії сімейних договорів / О. М. Пономаренко // Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60-річчя від дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової) / за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – Харків : Право, 2019. – С. 182–194.