ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ «БЕЗУМОВНОГО ОСНОВНОГО ДОХОДУ» НАУКОЮ ТРУДОВОГО ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито із критичних позицій теорію «безумовного основного доходу» і окреслено перспективи дослідження цієї теорії у межах науки трудового права. Визначено, що безумовний основний дохід являє собою наступну соціальну модель: кожному громадянину держави, незалежно від того, працює він чи ні, повинен гарантуватися мінімальний грошовий стандарт, що буде покривати витрати на забезпечення первинних фізіологічних і соціальних потреб. Зроблено висновок про те, що теорія «безумовного основного доходу» доводить до логічного завершення соціально-демократичні ідеї трудового права, знімаючи питання матеріального забезпечення та соціального захисту населення. В статье раскрыто с критических позиций теорию «безусловного основного дохода» и очерчены перспективы исследования этой теории в пределах науки трудового права. Определено, что безусловный основной доход представляет собой следующую социальную модель: каждому гражданину государства, независимо от того, работает он или нет, должен гарантироваться минимальный денежный стандарт, который будет покрывать затраты на обеспечение первичных физиологических и социальных потребностей. Сделан вывод о том, что теория «безусловного основного дохода» доводит до логического завершения социально-демократические идеи трудового права, снимая вопрос материального обеспечения и социальной защиты населения. The article reveals a critical point of theory of «unconditional basic income» and outlines the prospects for the study of the theory within the science of labour law. It was determined that an unconditional basic income is the next social model: every citizen of the state, regardless of employment of unemployment status is guaranteed minimum standard of money, which will cover the cost of providing primary physiological and social needs. It is concluded that the theory of «unconditional basic income» brings to fruition the social-democratic ideas of labour law, removing the issue of financial security and social protection of the people.
Опис
Ключові слова
безумовний основний дохід, праця, заробітна плата, прекаріат, неповна зайнятість, трудове право, безусловный основной доход, труд, заработная плата, прекариат, неполная занятость, трудовое право, unconditional basic income, employment, wages, prekariat, part-time work, labor law
Цитування
Новіков Д. О. Перспективи дослідження теорії "безумовного основного доходу" наукою трудового права / Д. О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 25. – С. 33–41.