ВИКОРИСТАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ АНАЛІЗІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання феноменологічного підходу при аналізі літературних творів. Феноменологія як філософська методологія досліджує структури та досвід свідомості, включаючи способи, якими ми сприймаємо та осмислюємо світ. З літературознавством та аналізом літературних текстів вона пов’язана у декількох контекстах. По-перше, це вивчення читацького досвіду. Вона досліджує, як текст викликає певні почуття, асоціації та емоції у читачів. По-друге, це аналіз персонажів та їх внутрішнього світу: феноменологічний підхід може використовуватися для аналізу внутрішніх монологів та психологічних аспектів персонажів у літературних творах. Це дозволяє зрозуміти, як автор створює глибокі та багатогранні персонажі. Зазначено, що феноменологія в літературознавстві може допомогти глибше розуміти та аналізувати літературні твори, виявляючи ті аспекти, які пов’язані з досвідом читачів та сприйняттям текстів. Феноменологічний підхід дозволяє більш глибоко зрозуміти, як тексти формуються, сприймаються та впливають на читачів. The publication analyzes the use of the phenomenological approach in the analysis of literary works. Phenomenology as a philosophical methodology examines the structures and experiences of consciousness, including the ways in which we perceive and make sense of the world. It is connected with literary studies and the analysis of literary texts in several contexts. First, it is a study of the reading experience. She examines how a text evokes certain feelings, associations and emotions in readers. The second is the analysis of characters and their inner world: the phenomenological approach can be used to analyze the inner monologues and psychological aspects of characters in literary works. This allows you to understand how the author creates deep and multifaceted characters. It is noted that phenomenology in literary studies can help to better understand and analyze literary works, revealing those aspects that are related to the experience of readers and the perception of texts. The phenomenological approach allows for a deeper understanding of how texts are formed, perceived and influenced by readers.
Опис
Ключові слова
літературознавство, феноменологія, магістерські роботи, literary studies, phenomenology, master's theses
Цитування
Мірошниченко А. Р. Використання феноменологічного підходу при аналізі літературних творів / А. Р. Мірошниченко // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 78–80.