РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність. Підготовка легкоатлета – багатогранний та складний процес, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів: навчання, тренування та виховання, мета якого – забезпечити розвиток та вдосконалення знань, умінь, рухових навичок та якостей, необхідних для оволодіння технікою легкоатлетичних вправ та досягнення передбачених планом та програмою результатів. Методика тренування бігунів на різні дистанції значно відрізняється. Якщо у підготовці спринтера потрібно розвивати швидкість, у підготовці стаєра – витривалість, то стосовно підготовки бігуна на середні дистанції, немає єдиної думки серед фахівців легкої атлетики, чому саме необхідно приділяти основну увагу, розвитку швидкісних здібностей чи розвитку загальної витривалості. Спостереження за діяльністю змагань та аналіз літератури дозволяє зробити висновки, що різні спортсмени переважно розвивають або одну, або іншу якість. Як відомо, фізична підготовка бігуна поділяється на загальну та спеціальну. Спеціальна підготовка – це підготовка безпосередньо до змагання на одну або кілька суміжних дистанцій. Вона полягає у розвитку високого рівня витривалості та швидкості. Спеціальна витривалість у бігу на середні дистанції це здатність пробігати всю дистанцію в максимально високому середньому темпі, незалежно від того, чи буде він рівномірним чи змінним. Бігун повинен бути готовий до бігу не тільки з високою рівномірною швидкістю, але і до зміни її в залежності від обставин, швидкого прискорення з старту, ривкам на дистанції, бурхливому тривалому фінішу. Відмінною особливістю у підготовці легкоатлетів-бігунів на середні дистанції, на думку багатьох фахівців [1-5], є недостатнє виконання засобів загальної фізичної підготовки у річному тренувальному циклі, що сприяє розвитку швидкісно-силових здібностей різних м'язових груп, а також підвищенню швидкісної витривалості, що впливає на функціональну працездатність організму. Як підкреслюють фахівці, до початкової підготовки можна приступати з 10-12 років. Тому природньо, що головною метою тренувальних занять спортсменів даного віку буде різнобічна фізична підготовка із застосуванняи ігрового методу, а розвитку витривалості повинна приділятися значна увага. [20] Все викладене вище визначило актуальність нашого дослідження. Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику розвитку витривалості легкоатлетів початкового етапу навчання, які спеціалізуються у бігу на середні дистанції. Матеріал і методи. Учасники: 22 легкоатлета (чоловіки) віком 11-13 років, які спеціалізуються у бігу на середні дистанції в ДЮСШ №3 м. Харків. Усі діти та їх батьки дали згоду на участь в експерименті. Дослідження проводилися з серпня 2021 по лютий 2022 року. До та після експерименту спортсмени контрольної та експериментальної групи пройшли тестування швидкості, витривалості та сили (розподіл по групам проводився випадковим засобом). Результати. В результаті проведення експерименту в експериментальній групі достовірно покращилися показники 5 тестів: «Біг 300 м», «Біг 800 м», «Біг 1000 м, с», «Біг 1500 м, с», «стрибок в довжину з місця, см» (р<0,05; р<0,01; р<0,001). В той час в контрольній групі достовірно покращилися показники 2 тестів: «Біг 1000 м, хв», «Згинання-розгинання рук в упорі лежачи за 30 с, к-ть разів (р <0,05; р <0,01). Після проведення експерименту були виявлені достовірні відмінності між контрольною та експериментальної групами. За результатами тестів «біг 60 м», «стрибок в довжину з місця», в експериментальній групі дані показники достовірно вище в порівнянні зі спортсменками контрольної групи (р <0,05). Висновки. Виявлено позитивний вплив методики розвитку витривалості юних легкоатлетів-бігунів на середні дистанції, яка поєднує в собі використання різних бігових, стрибкових, ігрових вправ та стретчингу та обґрунтовано її впровадження в практику навчально-тренувального процесу. Relevance. Training of an athlete is a multifaceted and complex process consisting of three interrelated components: education, training and upbringing, the purpose of which is to ensure the development and improvement of knowledge, skills, motor skills and qualities necessary for mastering the technique of athletics exercises and achieving the planned and results program. The method of training runners for different distances is significantly different. If you need to develop speed in the training of a sprinter, and endurance in the training of a sprinter, then in the training of a middle-distance runner, there is no consensus among experts on why it is necessary to pay the main attention to the development of speed abilities or the development of general endurance. Observing the activities of competitions and analyzing the literature allows us to draw conclusions that different athletes mainly develop one or another quality. As you know, the physical training of a runner is divided into general and special. Special training is preparation directly for competition at one or more adjacent distances. It consists in the development of a high level of endurance and speed. Special endurance in middle-distance running is the ability to run the entire distance at the highest possible average pace, regardless of whether it is steady or variable. The runner must be ready to run not only at a high uniform speed, but also to change it depending on the circumstances, quick acceleration from the start, jerks at the distance, and a stormy long finish. According to many specialists [1-5], a distinctive feature of the training of middle-distance track and field athletes is the insufficient performance of general physical training in the annual training cycle, which contributes to the development of speed and strength abilities of various muscle groups, as well as increasing speed endurance , which affects the functional capacity of the body. As experts emphasize, initial training can be started from the age of 10-12. Therefore, it is natural that the main goal of training sessions for athletes of this age will be versatile physical training using the game method, and considerable attention should be paid to the development of endurance. [20] Purpose: to develop and experimentally substantiate the methodology of developing the endurance of track and field athletes at the initial stage of training who specialize in middle-distance running. Material and methods. Participants: 22 track and field athletes (males) aged 11-13 years, who specialize in middle-distance running at the Kharkiv State Secondary School No. 3. All children and their parents consented to participate in the experiment. The research was conducted from August 2021 to February 2022. Before and after the experiment, the athletes of the control and experimental groups were tested for speed, endurance, and strength (group allocation was done by random means). Results. As a result of the experiment, the experimental group significantly improved the performance of 5 tests: "Run 300 m", "Run 800 m", "Run 1000 m, s", "Run 1500 m, s", "long jump from a standing position, cm" (p<0.05; p<0.01; p<0.001). At that time, the indicators of 2 tests significantly improved in the control group: "Running 1000 m, min", "Flexion-extension of the arms in a rest while lying down in 30 s, number of times (p <0.05; p <0.01). After the experiment, significant differences were found between the control and experimental groups. According to the results of the tests "run 60 m", "long jump from a standing position", in the experimental group these indicators are significantly higher compared to the athletes of the control group (p <0.05). Conclusions. The positive influence of the method of developing the endurance of young track and field runners at middle distances, which combines the use of various running, jumping, game exercises and stretching, was revealed, and its introduction into the practice of the educational and training process was substantiated.
Опис
Ключові слова
легка атлетика, біг на середні дистанції, витривалість, фізична підготовленість, athletics, middle-distance running, endurance, physical fitness
Цитування
Лаврова Є. О. Розвиток витривалості легкоатлетів-бігунів на середні дистанції на етапі початкової підготовки / Є. О. Лаврова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Є. О. Лаврова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 50 с.
Колекції