Вплив комплексного введення мелатоніну та спіруліни на морфоструктуру надниркових залоз самців щурів за умов зміни фотоперіоду

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
При аналізі модулюючого впливу мелатоніну та його комбінації із спіруліною на товщину окремих зон кори надниркових залоз виявлено, що зазначені модератори проявляли помірну відновлюючу дію на проаналізовані показники. Самостійне застосування мелатоніну м’яко корегувало негативні наслідки пролонгованого режиму освітлення. Курсове комбіноване введення мелатоніну і спіруліни сприяло запобіганню не тільки незначних розладів, а й більш глибоких деструктивних змін надниркових залоз, що розвиваються на тлі цілодобового освітлення. При анализе модулирующего влияния мелатонина и его комбинации с спирулиной на толщину отдельных зон коры надпочечников выявлено, что указанные модераторы проявляли умеренную восстанавливающее действие на проанализированы показатели. Самостоятельное применение мелатонина мягко корректировало негативные последствия пролонгированного режима освещения. Курсовое комбинированное введение мелатонина и спирулины способствовало предотвращению не только незначительных расстройств, но и более глубоких деструктивных изменений надпочечников, развивающихся на фоне круглосуточного освещения. When analyzing the modulating effect of melatonin and its combination with spirulina on the thickness of individual areas of the adrenal cortex, it was found that these moderators showed a moderate restorative effect on the analyzed parameters. Self-administration of melatonin has gently corrected the negative effects of prolonged exposure. Course combined administration of melatonin and spirulina helped to prevent not only minor disorders, but also deeper destructive changes in the adrenal glands, which develop against the background of round-the-clock lighting.
Опис
Ключові слова
фотоперіод, мелатонін, спіруліна, надниркові залози, фотопериод, мелатонин, спирулина, надпочечники, photoperiod, melatonin, spirulina, adrenal glands
Цитування
Мамотенко А. В. Вплив комплексного введення мелатоніну та спіруліни на морфоструктуру надниркових залоз самців щурів за умов зміни фотоперіоду / А. В. Мамотенко // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, присвяченої 150-річчю з дня народження М. О. Валяшка, Харків, 18-19 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021.– С. 284–286.