Актуальні напрями та досягнення світової селекції сортів нуту стійких до несприятливих біо- та абіотичних чинників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, Харків
Анотація
У статі наведено огляд основних напрямів селекції нуту, таких, як посухостійкість, стійкість до хвороб, ранньостиглість, висока якість насіння та урожайність, комплекс цінних ознак, координована селекція на підвищення бобово-ризобіального симбіозу. Представлено останні досягнення вчених-селекціонерів у створенні нових сортів, що вирішують провідні задачі поширення виробництва нуту в світі. В статье приведен обзор основных направлений селекции нута, таких, как засухоустойчивость, устойчивость к болезням, раннеспелость, высокое качество семян, высокая урожайность, комплекс ценных признаков, координированная селекция на повышение бобово-ризобиального симбиоза. Приведены последние достижения ученых селекционеров в создании новых сортов, внедрение которых решает ведущие задачи расширения производства нута в мире и в Украине в частности. The article reviews major trends in chickpea breeding, such as drought tolearance, resistance to diseases, earliness, high grain quality, high yield capacity, a set of valuable traits, coordinated breeding to improve the Rhizobium-legume symbiosis. Breeders‟ recent achievements in creation of new cultivars, implementation of which solves major tasks of chickpea production expansion in the world and especially in Ukraine, are described.
Опис
Ключові слова
ботаніка, нут, селекція, крупнонасіннєвість, аскохітоз, ботаника, нут, селекция, крупносемянность, аскохитоз, botany, chickpea, breeding, seed size, ascochyta leaf blight
Цитування
Кобизєва Л. Н. Актуальні напрями та досягнення світової селекції сортів нуту стійких до несприятливих біо- та абіотичних чинників / Л. Н. Кобизєва, Н. О. Вус // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т рослинництва імені В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України. – Харків : [б. в.], 2016. – Вип. 110. – С. 67–82.