М. П. Булгаков: «вистраждане» «із стола»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
Інтерпретація роману «Майстер і Маргатита», ремінісценції та алюзії на ідеї, образи, крилаті фрази М. Булгакова в різних художніх творах письменників світового рівню, порушує наукову проблему – прогалини у розумінні наративів, зʼясування глибинни міфопоетичного пласту. Метою рецензії є привернути увагу до монографії української дослідниці Н. С. Алексєєвої «Роман “Майстер і Маргарита” М. Булгакова в літературному контексті ХХ століття (художній синтез, наративні стратегії, міфопоетика), в якій розглядаються літературні зв’язки булгаковського роману зі знаковими творами літератури ХХ століття: романами В. Ґолдінга «Володар мух», Б. Пастернака «Доктор Живаго», В. Фолкнера «Притча», Г. Г. Маркеса «Сто років самотності». Роман «Майстер і Маргарита» вводиться в світовий літературний контекст. Интерпретация романа «Мастер и Маргатита», реминисценции и аллюзии на идеи, образы, крылатые фразы М. Булгакова в различных художественных произведениях писателей мирового уровня, нарушает научную проблему - пробелы в понимании нарративов, выяснения глубинной мифопоэтического пласта. Целью рецензии является привлечь внимание к монографии украинского исследователя Н. С. Алексеевой «Роман" Мастер и Маргарита "М. Булгакова в литературном контексте ХХ века (художественный синтез, нарративные стратегии, мифопоэтика), в которой рассматриваются литературные связи булгаковского романа со знаковыми произведениями литературы ХХ века: романами В. Ґолдинга «Повелитель мух», Б. Пастернака «Доктор Живаго», У. Фолкнера «Притча», Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Роман «Мастер и Маргарита» вводится в мировой литературный контекст. The article is a review ofN. Aleksieieva’s monograph «“The Master and Margarita” by M. Bulgakov in the literary context of the XXth century(literary synthesis, narrative strategies, mythopoetics)». It unravels the literary links of Bulgakov’s novel with the renowned works of the XX century, such as W. Golding’s “Lord of the Flies”, B. Pasternak’s “Doctor Zhivago”, W. Faulkner’s “A Fable”, G. G. Marquez’s “One Hundred Years of Solitude”. The research is based on the conceptual idea of the literary synthesis and the synthesis of arts. It concentrates on such literary aspects as mythopoetics, narrative strategies, motif and image structure, chronotope, intertextual and intermedial links. National and mental uniqueness of “The Master and Margarita”, which is realized through the concepts of “suffering” and “compassion”, is also under consideration. Bulgakov’s novel is introduced to the literary context of the XX century.
Опис
Ключові слова
Булгаков М. А., Алексєєва Н. С., художній синтез, наративні стратегії, міфопоетика, хронотоп, мотив, образ, концепт, інтертекст, інтермедіальність, Алексеева Н. С., художественный синтез, нарративные стратегии, мифопоэтика, хронотоп, мотив, образ, концепт, интертекст, интермедиальнисть, Bulgakov M., Aleksieieva N., literary synthesis, narrative strategies, mythopoetics, chronotope, motif, image, concept, intertext, intermediality
Цитування
Криворучко С. К. М. П. Булгаков: «вистраждане» «із стола» / С. К. Криворучко // Волинь філологічна: текст і контекст. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Т. Левчук, С. Романов]. Луцьк : СНУ, 2019. – Вип. 28. – С. 309–314.