Імпліцитний диктум як чинник формування кількісно асиметричних складних сполучникових речень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на підставі з’ясування сутності категорії формально-змістової асиметрії на рівні складного сполучникового речення виявлено й схарактеризовано кількісно асиметричні конструкції з імпліцитним диктумом, окреслено чинники й механізми творення кількісної асиметрії в складних сполучникових реченнях; схарактеризовано інтра- та екстралінгвальні чинники, що зумовлюють виникнення невідповідності синтаксичної форми й змісту; простежено когнітивно-прагматичні причини формування кількісно асиметричних речень з імпліцитним диктумом. The relevance of the study is due to the need to generalize information about quantitatively asymmetric complex conjunctive sentences with formally unexpressed (implicit) dictum in the Ukrainian language on the basis of modern ideas about the mismatch of form and content in the structure of complex syntactic constructions. The aim of the research is to determine the range of complex conjunctive sentences of the modern Ukrainian language with implicit dictum and to clarify the intralingual and extralingual factors of formation of quantitative formal-semantic asymmetry in them. The subject of the research is complex conjunctive sentences of the modern Ukrainian language. The main objectives of the study are: to identify and characterize quantitatively asymmetric complex conjunctive sentences with implicit dictum; to outline the factors and mechanisms of creating formal-semantic quantitative asymmetry in complex conjunctive sentences; to trace the cognitive-pragmatic reasons for the formation of quantitatively asymmetric sentences with implicit dictum. As a result of this scientific research it was found that the reduction of the dictum component occurs in multicomponent constructions, on the basis of which compound sentences with conjunctions а то, а не то, але and complex sentences with conjunctions як, як коли, ніж коли / якщо etc appear. When classifying these constructions, the formal feature (the nature of the connector) should be taken into account. The linguistic factors that cause the appearance of quantitatively asymmetric constructions with implicit dictum are the specifics of the means of communication and the lexical-semantic content of predicative parts. Among the extralingual reasons for the formation of quantitatively asymmetric complex conjunctions, in particular, is the speaker’s ability to frame perception of complex situations of reality.
Опис
Ключові слова
складносурядне речення, складнопідрядне речення, кількісна формально-змістова асиметрія, імпліцитний диктум, екстралінгвальний чинник, compound sentence, complex sentence, quantitative formal-semantic asymmetry, implicit dictum, extralingual factor
Цитування
Полозова О. О. Імпліцитний диктум як чинник формування кількісно асиметричних складних сполучникових речень / О. О. Полозова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 33–48. – DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.04