СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ СЛОВОТВОРЧОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Анотація
У статті розкривається суть дитячої словотворчості (процес створення дитиною нових слів на основі лексичного, граматичного і фонетичного матеріалу мови). Охарактеризовані етапи формування дитячої словотворчості в дитинстві. Визначені особливості дитячої словотворчості, а саме: зміна дитиною назв або літер у словах, що зумовлюється функціями предметів; зміна дитиною слів або словосполучень. Розкрито роль дитячої словотворчості у розвитку мовлення дитини. В статье раскрывается суть детского словотворчества (процесс создания ребенком новых слов на основе лексического, грамматического и фонетического материала языка). Охарактеризованы этапы формирования детского словотворчества в детстве. Определены особенности детского словотворчества, а именно: изменение ребенком названий или букв в словах, что обусловлено функциями предметов; изменение ребенком слов или словосочетаний. Раскрыта роль детского словотворчества в развитии речи ребенка. The article authors have revealed the essence of children’s word-creation in the article. It is the process of child’s creating new words based on lexical, grammar and phonetic language material. The stages of development of children’s word-creation in childhood have been characterized. The specific features of children’s word-creation have been determined. They are: child’s changing letters in the words or their names, which is caused by the functions of objects; child’s changing words or word combinations. The significance of children’s word-creation in their speech development has been revealed.
Опис
Ключові слова
дитяча словотворчість, дитяча субкультура, мовлення, дитина, розвиток, детское словотворчество, детская субкультура, речь, ребенок, развитие, child word-creation, kid subculture, speech, baby, development
Цитування
Іонова О. М. Суть та особливості дитячої словотворчості / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, 23 верес. 2021 р. – Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2021. – С. 69–73.