Освіта обдарованих дітей: державна політика Китаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основними завданнями, що стоять перед фахівцями сфери освіти обдарованих школярів в країнах Азії, є: організація системи і методів відбору обдарованих дітей; створення спеціальних навчальних програм, що відповідають особливим потребам обдарованих учнів в отриманні знань і високому рівню їх інтелекту; організація спеціалізованих шкіл для обдарованих школярів; організація позакласної роботи з обдарованими дітьми; створення гуртків за інтересами, проведення додаткових навчальних заходів, ведення дослідницьких проектів; надання умов для більш раннього закінчення середньої школи і вступу до вищих навчальних закладів. Основными задачами, стоящими перед специалистами сферы образования одаренных школьников в странах Азии, являются: организация системы и методов отбора одаренных детей; создание специальных учебных программ, отвечающих особым потребностям одаренных учащихся в получении знаний и высоком уровню их интеллекта; организация специализированных школ для одаренных школьников; организация внеклассной работы с одаренными детьми; создание кружков по интересам, проведение дополнительных учебных мероприятий, ведение исследовательских проектов, предоставление условий для более раннего окончания средней школы и поступления в высшие учебные заведения. The main tasks facing the specialists in the field of education of gifted students in Asian countries are: organization of the system and methods of selection of gifted children; creation of special educational programs that meet the special needs of gifted students in obtaining knowledge and high their level of intelligence; organization of specialized schools for gifted students; organization of extracurricular activities with gifted children; creating interest groups, conducting additional educational activities, conducting research projects, providing conditions for earlier graduation from high school and admission to higher education
Опис
Ключові слова
освіта, державна політика Китаю, обдаровані діти, спеціальні програми, експериментальні класи, образование, государственная политика Китая, одаренные дети, специальные программы, экспериментальные классы, education, public policy of China, gifted children, special programs, experimental classes
Цитування
Науменко С. С. Освіта обдарованих дітей: державна політика Китаю / С. С. Науменко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська ] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 74–75.