Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою вивчення дисципліни «Загальна педагогіка» є підготовка майбутніх фахівців до майбутньої професії шляхом засвоєння ключових положень і проблематики сучасної педагогіки. Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна педагогіка» є : формування у здобувачів уявлень про процес навчання і виховання, розвиток психолого-педагогічного мислення, засвоєння здобувачами системи знань, принципів, форм, методів і прийомів освітньої діяльності, формування вмінь і навичок організації освітньої роботи, розвиток умінь моделювання педагогічних ситуацій, наближених до умов закладів освіти, формування досвіду конструювання та проведення освітніх заходів, розвиток потреби самовдосконалення і ознайомлення з технологіями самовиховання; розвиток критичного, креативного мислення, розвиток здібностей до професійної рефлексії та самовдосконалення. Целью изучения дисциплины "Общая педагогика" является подготовка будущих специалистов к будущей профессии путем усвоения ключевых положений и проблематики современной педагогики. Основными задачами изучения дисциплины «Общая педагогика» являются: формирование у соискателей представлений о процессе обучения и воспитания, развитие психолого-педагогического мышления, усвоение соискателями системы знаний, принципов, форм, методов и приемов образовательной деятельности, формирование умений и навыков организации образовательной работы, развитие умений моделирования педагогических ситуаций, приближенных к условиям учебных заведений, формированию опыта конструирования и проведения образовательных мероприятий, развитие потребности самосовершенствования и ознакомления с технологиями самовоспитания; развитие критического, креативного мышления, развитие способностей к профессиональной рефлексии и самосовершенствованию. The purpose of studying the discipline "General Pedagogy" is to prepare future professionals for the future profession by mastering the key provisions and issues of modern pedagogy. The main objectives of the discipline "General Pedagogy" are: the formation of students' ideas about the learning process and education, development of psychological and pedagogical thinking, mastering the system of knowledge, principles, forms, methods and techniques of educational activities, skills and organization of educational work, development skills of modeling pedagogical situations close to the conditions of educational institutions, formation of experience in designing and conducting educational activities, development of the need for self-improvement and acquaintance with the technologies of self-education; development of critical, creative thinking, development of abilities for professional reflection and self-improvement.
Опис
Ключові слова
загальна педагогіка, вища освіта, спеціальна освіта, олігофренопедагогіка, общая педагогика, высшее образование, специальное образование, олигофренопедагогика, general pedagogy, higher education, special education, oligophrenopedagogy
Цитування
Лавренко С. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) / C. О. Лавренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021 – 21 с.