СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРАТИВІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ ( НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖ.К. РОУЛІНГ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі охарактеризовано особливості, порядок утворення та класифікації кольоративів. Досліджено особливості англійських кольоративів, здійснено практичний аналіз структури, функціонування та вмотивованості кольоративів в художньому романі Дж.К. Роулінг. За результатами дослідження встановлено, що в романі є п’ять кольорів як символів: червоний, зелений, чорний, білий і фіолетовий кольори, при цьому простежується схожість змісту в західній культурі та в романі, а вибір кольору є однією з форм авторської проекції навколишньої дійсності, оскільки художня думка автора спрямована на візуальне відображення дійсності.The paper describes the peculiarities, order of formation and classification of colorations. The peculiarities of English coloratives were studied, and practical analysis of the structure, functioning and motivation of coloratives in the artistic novel was carried out. According to the research, the novel has five colors as symbols: red, green, black, white and violet. İn addition it is revealed that thei meaning in Western culture and in the novel is similar, and the choice of color is one of the forms of the author's projection of the surrounding reality, since the author's artistic opinion is directed on visual reflection of reality.
Опис
Ключові слова
кольоративи, колірна лексика, семантика, лексико-семантичне забарвлення, художній текст, Роулінг Дж. К., coloratives, color vocabulary, semantics, lexical-semantic coloring, a literary work, Rowling J. K.
Цитування
Асланова Н. О. Семантико-стилистичні особливості використання кольоративів у художньому творі (на прикладі романів Дж. К. Роулінг) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Н. О. Асланова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції