СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПТАХІВ РОДУ TURDUS, ЇХ РОЛЬ ЯК ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВУАРУ ПАТОГЕНІВ В АНТРОПОГЕННИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено, що птахи є постійними супутниками життя людини, мають для неї велике естетичне значення, є джерелом харчування, також птахи регулюють чисельність шкідників лісових насаджень, сільськогосподарських культур, мають санітарне значення в екосстемах. Ті чи інші види птахів займають певний ареал, інколи він буває постійний протягом тривалого часу, а інколи протягом досить короткого історичного терміну поширюються, займаючи нові території. Нерідко в наш час птахи пристосовуються до життя в антропогеннозміненому середовищі, причому досить вдало. Разом з тим, як відомо, птахи можуть бути переносником носіїв збудників хвороб, так і бути самі враженими тими чи іншими патогенними мікроорганізмами. Оскільки, певні види є досить синантропізованими, то не можна не виключати їх роль, як резервуару патогенів, що можуть бути небезпечними і для людини, а також передатися їй від птахів. Метою вказаних у роботі досліджень є визначення ролі птахів роду Turdus в підтриманні циркуляції патогененів вірусного, бактеріального та паразитарного походження. It is noted that birds are constant companions of a person's life, have a great aesthetic value for him, are a source of food, also birds regulate the number of pests of forest plantations, agricultural crops, have a sanitary value in ecosystems. Some species of birds occupy a certain area, sometimes it is constant for a long time, and sometimes during a fairly short historical period they spread, occupying new territories. Often nowadays, birds adapt to life in an anthropogenically altered environment, and quite successfully. At the same time, as is known, birds can be carriers of pathogens, and can themselves be affected by certain pathogenic microorganisms. Since certain species are quite synanthropic, their role as a reservoir of pathogens that can be dangerous for humans as well as transmitted to them from birds cannot be ruled out. The purpose of the research indicated in the work is to determine the role of birds of the genus Turdus in supporting the circulation of pathogens of viral, bacterial and parasitic origin.
Опис
Ключові слова
птахи, рід Turdus, щільність заселення, антропогенні умови, патогени, birds, genus Turdus, population density, anthropogenic conditions, pathogens
Цитування
Мельніков Р. О. Стан вивченості птахів роду Turdus, їх роль як природного резервуару патогенів в антропогенних умовах / Р. О. Мельніков, Д. В. Музика // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 180–182.