КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ЗНАКОВИХ ПИСЬМЕННИКІВ: ІСТИННЕ/ОБ’ЄКТИВНЕ VS ВИКРИВЛЕНЕ/СУБ’ЄКТИВНЕ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Постаті відомих письменників - це насамперед певні образи чи міфи. Поступово вони стають стійкими стереотипами і закріплюються в колективній свідомості національної культури. Ідеологічні суспільства створюють ці образи відповідно до задекларованих політичних цінностей. Важливою в цьому процесі є ідеологічно вигідна концепція обраного письменника. Цілеспрямоване закріплення в колективній свідомості бажаного образу призводить до його стереотипізації та формалізації. Колективна свідомість легше декодує спрощений образ письменника, сприймає його як об'єктивну реальність. Такий образ залишається стійким навіть в умовах свободи слова та плюралізму. Така ситуація є наслідком когнітивних упереджень, під якими в когнітивній психології розуміють систематичні помилки в мисленні або шаблонні відхилення в судженнях. Ці помилки є результатом впливу дисфункціональних зовнішніх переконань, нав'язаних людині суспільством або іншою людиною. Подолати такі когнітивні відхилення складніше, оскільки необхідно послідовно і цілеспрямовано використовувати соціальні механізми трансформації стереотипних патернів (образів митців). Потрібно змінювати концепції шкільних програм і підручників, зміст освітнього та медійного контенту, загальні стратегії концептуалізації образу в національній свідомості. Persons of famous writers are first of all certain images or myths. Gradually they become stable stereotypes and are fixed in the collective consciousness of national culture. Ideological societies create these images in accordance with declared political values. Important in this process is the ideologically beneficial ideological concept of the chosen writer. Purposeful consolidation in the collective consciousness of the desired image leads to its stereotyping and formalization. The collective consciousness more easily decodes the simplified image of the writer, perceives him as an objective reality. Such an image remains stable even in conditions of freedom of speech and pluralism. This situation is the result of cognitive bias, which in cognitive psychology are understood as systematic errors in thinking or pattern deviations in judgments. These errors are the result of the influence of dysfunctional external beliefs imposed on a person by society or another person. It is more difficult to overcome such cognitive deviations, because it is necessary to consistently and purposefully use the social mechanisms of transformations of stereotypical patterns (images of artists). It is necessary to change the concepts of school programs and textbooks, the content of educational and media content, general strategies for conceptualizing the image in the national consciousness.
Опис
Ключові слова
рецепція, когнітивна упередженість, концепт, патерн, стереотип, колективна свідомість, reception, cognitive bias, concept, pattern, stereotyping, collective consciousness
Цитування
Маленко О. О. Когнітивні викривлення в суспільній рецепції знакових письменників: істинне/об’єктивне vs викривлене/суб’єктивне / О. О. Маленко // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 150–155.