Системний підхід у дослідженні аліментного договору та його вплив на формування нормативних конструкцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Аліментний договір є самостійним видом договорів сімейного типу, що дозволяє застосовувати до нього загальні положення цивільного та сімейного законодавства з урахуванням особливостей, властивих цьому виду договору. Спеціфічні ж ознаки аліментного договору повинні бути основою для формування номативних конструкцій цього договору. Алиментный договор является самостоятельным видом договоров семейного типа, что позволяет применять к нему общие положения гражданского и семейного законодательства с учетом особенностей, присущих этому виду договора. Специфические же признаки алиментного договора должны быть основой для формирования номативно конструкций настоящего договора. An alimony contract is an independent type of family-type contracts, which allows the general provisions of civil and family law to be applied to it, taking into account the peculiarities inherent in this type of contract. Specific features of the alimony contract should be the basis for the formation of nominally constructions of this contract.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, сімейні відносини, нормативні конструкції, алиментный договор, семейный договор, семейные отношения, нормативные конструкции, alimony contract, family contract, family relationships, normative constructions
Цитування
Пономаренко О. М. Системний підхід у дослідженні аліментного договору та його вплив на формування нормативних конструкцій / О.М. Пономаренко // Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, Харків, 21 груд. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 149–156.