Розвиток вищої освіти Китаю в умовах стратегії «Один пояс – один шлях»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута вища освіта в Китаї, яка бере орієнтири на реалізацію стратегії «Один пояс – один шлях», що спрямована на економічний та культурний розвиток країни за рахунок поширення міжнародного співробітництва з країнами-партнерами, що безперечно відобразиться на моделі підготовки майбутніх фахівців. У рамках першого напрямку діяльності у Китаї мають намір спростити механізми реалізації академічного обміну студентів: полегшити отримання візи для навчання, покращити умови проживання студентів з інших країн на території Китаю та уніфікувати підходи до усіх категорій іноземних студентів. В статье рассмотрено высшее образование в Китае, берущее ориентиры на реализацию стратегии «Один пояс – один путь», направленной на экономическое и культурное развитие страны за счет распространения международного сотрудничества со странами-партнерами, которое бесспорно отразится на модели подготовки будущих специалистов. В рамках первого направления деятельности в Китае намерены упростить механизмы реализации академического обмена студентов: облегчить получение визы для обучения, улучшить условия проживания студентов из других стран на территории Китая и унифицировать подходы ко всем категорий иностранных студентов. The article examines higher education in China, which takes as its orientation the implementation of the "One Belt, One Road" strategy aimed at economic and cultural development of the country through the spread of international cooperation with partner countries, will undoubtedly affect the model of training future specialists. As part of the first line of action, China intends to simplify the mechanisms for implementing academic exchanges of students: facilitating the obtaining of visas for studying, improving the living conditions of students from other countries in China and unifying the approach to all categories of foreign students.
Опис
Ключові слова
розвиток вищої освіти, освіта в Китаї, економічна стратегія Китаю, аспірантські роботи, развитие высшего образования, образование в Китае, экономическая стратегия Китая, аспирантские работы, higher education development, education in China, China's economic strategy, graduate work
Цитування
Ян Чжуан. Розвиток вищої освіти Китаю в умовах стратегії "Один пояс – один шлях" / Чжуан Ян // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 87–88.