Тенденції розвитку високотехнологічних галузей виробництва в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
В статті досліджено тенденції розвитку високотехнологічних галузей виробнтицтва в Україні. Авторами зроблено висновок: при досить потужному ресурсному потенціалі сьогодні в Україні не спостерігається суттєвого вкладу наукоємних галузей у розвиток національної економіки, відсутні структурні зміни, пов’язані з випуском високотехнологічної продукції, конкурентоспроможної на світових ринках. Тому доречно активізувати державну політику щодо ефективності управління у високотехнологічних галузях та стратегічного планування їх діяльності, оновлення устаткування, підтримки наукових працівників, розвитку імпортозамінних виробництв, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності економіки. The article examines trends in the development of high-tech manufacturing industries in Ukraine. The authors concluded: with a fairly powerful resource potential today in Ukraine, there is no significant contribution of science-intensive industries to the development of the national economy, there are no structural changes associated with the release of high-tech products competitive on world markets. Therefore, it is appropriate to activate the state policy regarding management efficiency in high-tech industries and strategic planning of their activities, upgrading of equipment, support of scientists, development of import substitutes production, investment attraction and promotion competitiveness of the economy.
Опис
Ключові слова
економіка України, розвиток промисловості в Україні, високотехнологічні галузі виробництва, the economy of Ukraine, the development of industry in Ukraine, high-tech industries
Цитування
Власенко Я. В. Тенденції розвитку високотехнологічних галузей виробництва в Україні / Я. В. Власенко, О. В. Мельникова // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2018 : труди ІX-ої Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студентів та молодих вчених, 27 груд. 2018 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 95–98.