Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В науковому дослідженні уточнено зміст поняття «взаємодії вчителя з батьками учнів», визначено основні завдання даної взаємодії. Педагогічна взаємодія є необхідною умовою ефективності педагогічного процесу та в умовах Нової української школи, взаємодія вчителя з батьками учня будується на засадах педагогіки партнерства. Основними завданнями взаємодії вчителя початкових класів з батьками учня є: систематична різнобічна педагогічна просвіта батьків учня; знайомство батьків учня з основними теоретичними положеннями та практичним досвідом взаємодії з учнями; залучення до участі в навчально-виховному житті своїх дітей, ознайомлення з різними методами та формами сімейного виховання молодших школярів, а також формування у батьків потреби в самоосвіті. З’ясовано, що якісна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів може бути реалізована за наявності певних педагогічних умов. Під педагогічними умовами формування готовності майбутнього учителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів розуміємо комплекс заходів, що мають вплив на формування когнітивного, мотиваційного та діяльнісного компонентів вивчаємого явища. А саме: 1) наявність мотивації майбутнього учителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів; 2) використання потенціалу аудиторної та самостійної робіт студентів, а також педагогічної практики у формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів. Здійснено експериментальну перевірку визначених педагогічних умов формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів у контексті реалізації Концепції Нової української школи. Запропоновано навчальну дисципліну за вільним вибором здобувачів вищої освіти «Актуальні питання взаємодії вчителя початкових класів з батьками учня». The research clarifies the content of the concept of «teacher interaction with parents of students», identified the main objectives of this interaction. Pedagogical interaction is a necessary condition for the effectiveness of the pedagogical process and in the New Ukrainian school, the teacher's interaction with the student's parents is based on the pedagogy of partnership. The main tasks of the interaction of primary school teachers with the student's parents are: systematic versatile pedagogical education of the student's parents; acquaintance of the student's parents with the basic theoretical positions and practical experience of interaction with students; involvement of their children in the educational life, acquaintance with various methods and forms of family education of primary school children, as well as the formation of parents need for self-education. It was found that high-quality preparation of future primary school teachers to interact with parents of students can be realized under certain pedagogical conditions. Under the pedagogical conditions of forming the readiness of future primary school teachers to interact with parents of students, we understand a set of activities that affect the formation of cognitive, motivational and activity components of the studied phenomenon. Namely: 1) the presence of motivation of the future primary school teacher to interact with parents of students; 2) use of the potential of classroom and independent work of students, as well as pedagogical practice in the formation of the readiness of future primary school teachers to interact with parents of students. An experimental test of certain pedagogical conditions for the formation of the readiness of future primary school teachers to interact with parents of students in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School. The discipline of free choice of higher education students «Topical issues of interaction between primary school teachers and parents of students» is proposed.
Опис
Ключові слова
взаємодія з батьками учнів, готовність майбутнього вчителя, початкова школа, педагогічні умови, студенти, interaction with students parents, readiness of future teacher, primary school, pedagogical conditions, students
Цитування
Байкова А. С. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з батьками учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Байкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 94 с. + дод.
Колекції