НАПРЯМИ ПОШУКІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА С. Т. ЗОЛОТУХІНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті проаналізовано провідні напрями досліджень учнів науково-педагогічної школи професора С. Т. Золотухіної. Зазначено, що наукова школа професора С. Т. Золотухіної – це інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, відкрита спільність учених різних статусів, які під керівництвом лідера відкривають маловідомі сторінки історії освіти Слобожанщини, смисложиттєві, світоглядні позиції педагогічних персоналій з метою запозичення педагогічно цінного досвіду для розбудови національної системи освіти й виховання в Україні. Наукова школа С. Т. Золотухіної є таким об’єднанням учених, в якому органічно зливаються спілкування й пізнання, науковий пошук і навчання дослідницькій майстерності, генерування нових ідей, їх дбайливе збереження, відстоювання та постійне відтворення поколінь учених. The article analyzes the leading directions of research of the students of the scientific and pedagogical school of professor S. T. Zolotukhina. It is noted that the scientific school of Professor S. T. Zolotukhina is an intellectual, emotionally valuable, informal, open community of scientists of various statuses, who, under the leadership of the leader, open little-known pages of the history of education in Slobozhanshchyna, meaningful, worldview positions of pedagogical personalities in order to borrow pedagogically valuable experience for the development of the national system of education and training in Ukraine. The Scientific School of S. T. Zolotukhina is such an association of scientists in which communication and knowledge, scientific research and teaching of research skill, generation of new ideas, their careful preservation, advocacy and constant reproduction of generations of scientists merge organically.
Опис
Ключові слова
науково-педагогічна школа, Золотухіна С. Т., педагогічні дослідження, педагогічна спадщина, науковий доробок, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Scientific and Pedagogical School, S. T. Zolotukhina, pedagogical research, pedagogical heritage, scientific development, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Зеленська Л. Д. Напрями пошуків науково-педагогічної школи професора С. Т. Золотухіної / Л. Д. Зеленська // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 299–305.