ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності до навчання дітей з ЗПР. Зазначено, що застосування ігрових ситуацій шкільної спрямованості під час навчально- виховної роботи з дітьми із ЗПР сприятиме формуванню їх мотиваційної готовності до навчання у школі, тому як програвання різних ситуацій надає можливість відпрацювати майбутнім школярам головні шкільні моменти, які можуть виникати у них під час навчання у школі. В статье представлены психолого-педагогические условия формирования мотивационной готовности к обучению детей с ЗПР. Отмечено, что применение игровых ситуаций школьной направленности во время учебно-воспитательной работы с детьми с ЗПР будет способствовать формированию их мотивационной готовности к обучению в школе, потому как проигрывание различных ситуаций оказывает возможность отработать будущим школьникам главные школьные моменты, которые могут возникать у них во время обучения в школе. The article presents the psychological and pedagogical conditions of formation motivational readiness to teach children with BPD. It is stated that application of school-oriented game situations during educational educational work with children with CPD will contribute to the formation of their motivation readiness to study at school, because playing different situations provides opportunity for future students to work out the main school moments that may occur in them during school.
Опис
Ключові слова
діти з затримкою психічного розвитку, дошкільний вік, ігри-ситуації, мотиваційна готовність до навчання, ігрова діяльність, магістерські роботи, дети с задержкой психического развития, дошкольный возраст, игры-ситуации, мотивационная готовность к обучению, игровая деятельность, магистерские работы, children with mental retardation, preschool age, situation games, motivational readiness for learning, game activity, master's work
Цитування
Переверзєва І. Г. Формування мотиваційної готовності до навчання дітей із ЗПР / І. Г. Переверзєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 270–277.