Питання співробітництва молодших школярів: психолого-педагогічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання співробітництва молодших школярів. Зазначено, що співробітництво передбачає сумісну діяльність, в процесі якої всі учасники отримують користь. Як одна із цінностей культури, співробітництво стає підґрунтям життєво важливим способам поведінки і діяльності людини, забезпечуючи особливості її самореалізації, а також дозволяє транслювати досвід позитивної, співтворчої взаємодії. The publication examines the issue of cooperation of younger schoolchildren. It is noted that cooperation involves joint activity in the process of which all participants benefit. As one of the values of culture, cooperation becomes the basis for vital ways of human behavior and activity, providing the features of its self-realization, and also allows broadcasting the experience of positive, co-creative interaction.
Опис
Ключові слова
співробітництво, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, cooperation, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Дранник С. Питання співробітництва молодших школярів: психолого-педагогічний аспект / С. Дранник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 13.