КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано взаємодію учителя та учня в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. З 24 лютого 2022 року перед учителем постало нове питання: як навчати дітей в умовах війни, коли основними викликами є обмеженість способів організації навчання, комунікації між учасниками освітнього процесу та нестабільний психоемоційний стан учнів та вчителів. В подоланні цих викликів є актуальними провідні ідеї видатного педагога-новатора В. О. Сухомлинського. Зазначено, що створення і забезпечення діяльності дружнього до дитини освітнього середовища шляхом опанування педагогами інноваційних цифрових ресурсів для спрощення комунікації сприяє подоланню кризи спілкування, зміцненню здорового психосоціального стану учнів на тлі складних обставин воєнного часу. Провідні ідеї Василя Сухомлинського є актуальними та корисними й сьогодні, бо покликані допомогти вчителю відшукати нові шляхи до серця дитини для вдосконалення освітнього процесу, а значить підвищення якості освіти в цілому. The publication analyzes the interaction between the teacher and the student in the pedagogical legacy of Vasyl Sukhomlynskyi. From February 24, 2022, the teacher faced a new question: how to teach children in the conditions of war, when the main challenges are limited methods of organizing learning, communication between participants in the educational process, and the unstable psycho-emotional state of students and teachers. In overcoming these challenges, the leading ideas of the outstanding pedagogue-innovator V. O. Sukhomlynskyi are relevant. It is noted that the creation and provision of a child-friendly educational environment through teachers' mastering of innovative digital resources to simplify communication contributes to overcoming the crisis of communication, strengthening the healthy psychosocial state of students against the background of the difficult circumstances of wartime. There are leading ideas of Vasyl Sukhomlynskyi relevant and useful even today, because they are designed to help the teacher find new ways to the child's heart to improve the educational process, which means improving the quality of education as a whole.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, дистанційна освіта, освітній процес, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., аспірантські роботи, pedagogical interaction, distance education, educational process, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi, postgraduate works
Цитування
Березіна І. В. Комунікативна взаємодія учителя та учня в умовах дистанційної освіти як одна з провідних ідей В. О. Сухомлинського / І. В. Березіна // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 75–77.