Управління змістом робіт

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені для організації вивчення освітнього компоненту «Управління змістом робіт». У виданні містяться матеріали, які дозволять здобувачам освіти під час вивчення дисципліни ефективніше організувати свою самостійну роботу, опановуючи лекційний матеріал, готуючись до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю, виконання індивідуальних завдань, виконання кваліфікаційної роботи з менеджменту. Матеріали рекомендовано використовувати для підготовки до занять з «Управління змістом робіт». Видання адресовано здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». The methodological guidelines have been developed to organise the study of the educational component of The publication contains materials that will help allow students to study the discipline more effectively organise their independent work, mastering the lecture material prepare for seminars and practical classes, current and final examinations, performing individual tasks and completing management qualification work management. The material is recommended for use in preparation for The material is recommended for use in preparing for seminar and practical classes, current and final examinations, individual tasks and the qualification paper on management. The publication is aimed at applicants for the second (Master's) level of higher education in the specialty 073 "Management".
Опис
Ключові слова
управління навчальним закладом, управління змістом робіт, силабус, менеджмент, самостійна робота студентів, методичні рекомендації, management of an educational institution, content management, silabus, management, student independent work, methodological guidelines
Цитування
Темченко О. Управління змістом робіт [Електронне видання] : метод. рек. з навч. курсу / О. Темченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 112 с.